DRAGUTANU, DUPA CARE PLINGE PUSCARIA

Cum scuipă pe suferinţa poporului protejatul lui Plahotniuc şi Ghimpu

Autor: Aliona CIGULEA

Luni, 11 Aprilie, fostul deja guvernator al Băncii Naţionale (BN) Dorin Drăguţanu, protejatul lui Mihai Ghimpu şi Vladimir Plahotniuc şi controlat exclusiv de cel de-al doilea, i-a predat ştafeta lui Sergiu Cioclea, noul guvernator, ale cărui „rosturi” vor fi controlate doar de Plahotniuc. La ceremonia de predare-primire a postului şi de învestire a participat şi preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, care a făcut o declaraţie de-a dreptul revoltătoare, cinică, cu intenţia criminală de a minimaliza dezastrul financiar naţional produs de furtul miliardului şi pentru care, dacă RM ar fi o ţară civilizată şi democratică, nu un stat mafiot, ar fi trebuit să-şi dea demisia. În ceea ce-l priveşte pe Candu, nu este cazul, căci cei protejaţi de Plahotniuc nu doar că sînt de o nesimţire naţională diavolească, ci se şi cred imunizaţi pe viaţă de însăşi Divinitatea. Iată ce a declarat acest tomberon de gunoi politic şi propagandistic al lui Plahotniuc:

„Cineva spunea de frauda bancară că dacă într-o ţară ar exista o fraudă de 14, 15 la sută din PIB, în acea ţară, la sigur, multe rele s-ar întîmpla, troleibuzele nu ar merge, magazinele s-ar închide, dar în Republica Moldova, totuşi, lucrurile au stat altfel, şi, datorită faptului că oameni profesionişti de la BNM şi guvernatorul au avut tăria să se impună profesional de a avea cele mai bune decizii la final.

Aşadar, ce s-a furat şi urmează, cu siguranţă, să mai fie jefuit din avuţia naţională nu va conta nici dacă va depăşi 14-15% din PIB, căci troleibuzele rablagite ale lui Chirtoacă vor continua să circule, iar magazinele şi talciocurile de vechituri nu se vor închide. Cît priveşte „tăria lui Drăguţanu de a se impune profesional şi a avea CELE MAI BUNE DECIZII LA FINAL”, vă daţi seama că este vorba despre complicitatea criminală a acestuia la furtul miliardului şi, mai ales, tăcerea lui. Orice om cu mintea întreagă ştie că miliardul n-ar fi putut fi furat niciodată fără acceptul lui Drăguţanu. Întrebaţi orice expert onest şi o să vă confirme acest adevăr elementar!

La rîndu-i, noul guvernator, Sergiu Cioclea, a declarat: „Sînt convins că voi avea un lucru greu. Promit şi lacrimi şi sînge şi sudoare, dar sînt sigur că vom avea rezultate bune şi deja la sfîrşitul acestei întîlniri începem lucrul.” Vă garantăm că, pe viitor, o să vă dovedim că „lacrimile, sîngele şi sudoarea” la care s-a referit Cioclea nu vizează „chinurile muncii lui şi a subordonaţilor”, ci pe cele ale moldovenilor care vor trebui să restituie miliardul furat cu acceptul lui Drăguţanu, dar care vor trebui să suporte şi alte furturi, de astă dată mai rafinate. Cioclea este net superior lui Drăguţanu, iar Plahotniuc a ştiut pe cine să-şi aleagă în noul post de guvernator al BN.

Drăguţanu ar putea avea „sufletul împăcat” doar la puşcărie, iar mai apoi în călugărie

La ceremonia de predare a postului de guvernator, Drăguţanu a avut impertinenţa să declare următoarele: „Cel mai important lucru este să simţiţi că ceea ce faceţi este corect şi este necesar pentru economie, chiar dacă uneori părerea altora să difere, dar într-un final istoria le va pune toate la loc. Cine are ochi, o să vadă, şi cine are urechi, o să audă, şi cine are minte, o să înţeleagă. Plec cu sufletul împăcat”.

Care istorie să le pună pe toate la un loc atîta timp cît a făcut-o contemporaneitatea? E drept că fără urmări penale meritate pentru Drăguţanu, căci este „imunizat” de Plahotniuc, dar nu şi de ceea ce el numeşte istorie, care a avut ochi să vadă şi urechi să audă! Cînd spune că pleacă din acest post „cu sufletul împăcat”, orice om se miră cînd aude că acest individ diabolica ar avea şi suflet. Ca parte complice a statului mafiot, în care nu există morală şi religie, Drăguţanu chiar că pleacă din această funcţie cu sufletul împăcat, ca un hoţ încă nedovedit. Ca să vedeţi cît a beneficiat el şi familia lui în perioada aflării în funcţia de guvernator al BN, la cîte abuzuri a recurs şi de ce spune că pleacă din post „cu sufletul împăcat”, vă reproducem dezvăluirile făcute de către o sursă independentă, Ziarul de Gardă, pe data de 24 septembrie 2015, care, printre altele, scrie:

„În Decem­brie 2009, la doar o lună de la numi­rea în fun­cţie, Dorin şi Oti­lia Dră­gu­ţanu devin, ofi­cial, pro­pri­e­ta­rii unei case par­ti­cu­lare pe str. Rogu­leni din Chi­şi­nău. Imo­bi­lul a fost con­struit de cei doi pe un teren pri­mit drept moş­te­nire, în urma unui con­tract de întreţi­nere pe viaţă. Cu un an mai devreme, în Iunie 2008, tere­nul în cauză a fost pus în gaj pen­tru un cre­dit de 705 mii de lei, luat de la Vic­to­ri­a­bank, bancă deţi­nută atunci, ofi­cial, de ex-deputatul şi lide­rul PD, Vlad Pla­ho­t­niuc, cel de care, astăzi, este legat numele lui Dră­gu­ţanu. „Pla­ho­t­niuc e înge­rul păzi­tor al lui Dră­gu­ţanu”, zicea, recent, fos­tul pre­mier Ion Sturza.

Un cre­dit de 840 mii de lei obţi­nut chiar de la BNM, insti­tu­ţie pe care Dră­gu­ţanu o conduce(a). Cre­di­tul, aşa cum declară guver­na­to­rul, a fost obţi­nut la o dobîndă mai mult decît pre­fe­renţi­ală, de doar 0,5% şi urma să fie res­ti­tuit pînă în Octom­brie 2016. Ce se întîm­plă acum, cînd Dră­gu­ţanu pleacă de la BNM, cu acest cre­dit? Fun­cţio­nează în con­ti­nu­are rata dobîn­zii de doar 0,5%?

În peri­oada în care Dră­gu­ţanu s-a aflat la con­du­ce­rea BNM, de ele (creditele) nu a bene­fi­ciat doar guver­na­to­rul, ci şi alţi 168 de anga­jaţi (!), potri­vit unui raport de audit, efec­tuat de Cur­tea de Con­turi a R. Mol­dova (CCRM) asu­pra lega­li­tă­ţii şi regu­la­ri­tă­ţii exe­cu­tă­rii devi­zu­lui de chel­tu­ieli la BNM pe 2013-2014. Con­form docu­men­tu­lui, apro­bat după mai multe amî­nări de ple­nul CCRM, suma totală a împru­mu­tu­ri­lor ofe­rite anga­ja­ţi­lor BNM a con­sti­tuit, la 31 Decem­brie 2014, 31,5 mili­oane de lei. Din aces­tea, 106 sala­ri­aţi au obţi­nut cre­dite pen­tru inves­ti­ţii imo­bi­li­are pe un ter­men de pînă la 15 ani, cu dobîndă de 0,5% anual, în sumă de 30,3 mili­oane de lei, iar 63 de sala­ri­aţi au luat cre­dite în sumă totală de 1,2 mili­oane de lei, pe un ter­men de pînă la 2 ani şi cu rata dobîn­zii de 5,0% anual. Asta în timp ce la băn­cile comer­ci­ale rata dobîn­zii era de 12-15%.

Pe lîngă cre­di­tele foarte avan­ta­joase de care au bene­fi­ciat în era Dră­gu­ţanu, anga­ja­ţii BNM au înca­sat şi sala­rii de zeci de mii de lei lunar. Din datele pre­zen­tate în raport reiese că, în peri­oada ani­lor 2013-2014, chel­tu­ie­lile pen­tru remu­ne­ra­rea mun­cii anga­ja­ţi­lor BNM au con­sti­tuit 63,9 mili­oane de lei în 2013 şi 72,3 mili­oane de lei în 2014, înregistrîndu-se o ten­dinţă de cre­ş­tere faţă de anii pre­ce­denţi. Sala­riul lunar al mem­bri­lor Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie, în frun­tea căruia se afla guver­na­to­rul BNM, Dorin Dră­gu­ţanu, a con­sti­tuit, în 2014, între 63,1 mii lei şi 73,8 mii lei.

Firma soţiei guver­na­to­ru­lui („Ano­di­lia” SRL; n. red.) a obţi­nut un con­tract în valoare de 2,88 mili­oane de lei pen­tru ser­vi­cii de orga­ni­zare şi desfă­şu­rare a Fes­ti­va­lu­lui „Ziua Vinu­lui 2014”. În Noiem­brie 2014, între Ofi­ciul Naţio­nal al Viei şi Vinu­lui, care a orga­ni­zat lici­ta­ţia, şi firma Oti­liei Dră­gu­ţanu a fost sem­nat un acord adi­ţio­nal de micşo­rare, prin care suma con­trac­tu­lui a fost redusă cu 770 mii de lei. În Noiem­brie 2014, „Ano­di­lia” SRL a cîş­ti­gat lici­ta­ţia orga­ni­zată de Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii şi Indus­triei Ali­men­tare (MAIA) pen­tru ser­vi­cii de ela­bo­rare a con­ce­pţiei şi rea­li­za­rea regiei săr­bă­to­rii Ziua lucră­to­ru­lui din agri­cul­tură şi indus­tria pre­lu­cră­toare.

Con­trac­tul, în valoare de 183 mii de lei, a reve­nit fir­mei fami­liei Dră­gu­ţanu, în urma unei lici­ta­ţii la care a par­ti­ci­pat un sin­gur agent eco­no­mic, cîş­ti­gă­to­rul. În Decem­brie 2014, „Ano­di­lia” a obţi­nut un alt con­tract, în valoare de 260 de mii de lei, pen­tru ser­vi­cii de orga­ni­zare şi desfă­şu­rare a Ver­ni­sa­ju­lui Vinu­lui în Chi­şi­nău. În Febru­a­rie 2015, „Ano­di­lia” cîş­tigă lici­ta­ţia orga­ni­zată tot de Ofi­ciul Naţio­nal al Viei şi Vinu­lui pen­tru ser­vi­cii de orga­ni­zare şi desfă­şu­rare a Salo­nu­lui de Divin din data de 18 Febru­a­rie 2015. Pen­tru aceste ser­vi­cii, s-au plătit 276 de mii de lei. Pe 27 Apri­lie 2015, SRL-ul Oti­liei Dră­gu­ţanu a dat lovi­tura cu un con­tract mult mai bănos, în valoare de 3,094 mili­oane de lei, sem­nat cu Orga­ni­za­ţia de Atra­gere a Inves­ti­ţi­i­lor şi pro­mo­va­rea a Expor­tu­lui din Mol­dova, insti­tu­ţie de stat care acti­vează în coor­do­nare cu Minis­te­rul Eco­no­miei (controlat de Plahotniuc; n. red.), pen­tru „ser­vi­cii de orga­ni­zare a eve­ni­men­te­lor”.

…Iar abuzurile nu se opresc aici! În concluzie, Drăguţanu a plecat din acest post cu „suflet împăcate de creştin” sau „cu un suflet împăcat de mafiot”?

„Cine are ochi, o să vadă, şi cine are urechi, o să audă, şi cine are minte, o să înţeleagă”, a spus Drăguţanu, dar cu ce folos pentru acest popor îngenuncheat şi adus în pragul disperării, care, chiar dacă a văzut, a auzit şi a înţeles totul, este pe cale să se sinucidă pînă nu va muri de foamea la care l-a condamnat statul mafiot din care a făcut parte şi Drăguţanu?