Restutio in integrum

Societate pe acţiuni... Întunecate

Cu cît ne îndepărtăm mai mult de „viitorul luminos”, cu atît mai nebuloase apar lucrurile la sfîrşitul secolului XX. Hotărîrile istorice ale Parlamentului Republicii Moldova - nr. 1333 din 12.03.1993, nr. 390 din 15.03.1995, nr. 1217 din 25.06.1997 cu privire la programul de privatizare pentru anii 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998 au lăsat în cadrul juridic şi informaţional pentru realizarea programului de privatizare şi unele echivocuri. Apoi, s-ar părea că Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 din 02.04.1997 ( în vigoare de la 01.01.2008, cu toate modificările şi completările prin legile Republicii Moldova ) avea scopul să verse mai multă lumină în procesul de privatizare.

În realitate, legile au fost elaborate pentru unii ca să fie respectate, iar pentru alţii - „mai deştepţi” - ca să fie ignorate. În urma unui control de rutină, efectuat în luna mai 1999 de Curtea de Conturi a Republicii Moldova asupra legalităţii procesului de reorganizare şi privatizare a Asociaţiei Republicane Cooperatiste de Stat (ARCS) „Moldagroconstrucţia”, s-a constatat că acest proces a avut loc cu abateri grave de la legislaţia în vigoare. Asociaţia Republicană „Kolhozstroi” ( fondată în anul 1959 de către colhozurile, sovhozurile şi asociaţiile intergospodăreşti ale republicii ), cu planuri de vreo şase cincinale ale „Kolhozstroi” – ului , aprobate şi promovate prin hotărîrile guvernului de pînă la 1986, dispunea de peste o sută de întreprinderi înscrise „în listele pentru privatizare”, dar au fost legiferate doar84, incluse în lista de privatizare integral contra bonurilor patrimoniale.

Articolul 26(1) al Legii nominalizate prevedea ca toate întreprinderile ( asociaţiile ) intergospodăreşti să se transforme, prin hotărîrea adunării republicane generale afondatorilor, în societăţi pe acţiuni sau în unităţi cu alte forme organizatorico-juridice”. Alineatele 2-7 ale aceluiaşi articolprevăd ca „ privatizarea obiectelor de importanţă republicană şi raională din sistemul „Moldagroconstrucţia”, asupra cărora statul nu şi-a confirmat dreptul de proprietate, se efectueze conform hotărîrii adunării generale a fondatorilor.

La privatizarea bunurilor intreprinderilorintregospodăreşti, inclusiv ale Asociaţiei „Moldagroconstrucţia”, comisia de privatizare stabileşte cota ponderii ( în bani şi procente) fiecărui fondator la momentul oranizării acestora, efectuează inventarierea tehnică şi contabilă după ultima balanţă, indexarea bunurilor în conformitate cu legislaţia, determinând astfel valoarea estimativă a bunurilor întreprinderii, care este atribuţia fiecărui fondator proporţional cotei-părţi iniţiale a acestuia. Legea mai stipulează că lucrătorii şi pensionarii, precum şi lucrătorii obiectelor din infrastructura întreprinderii, au dreptul la o cotă parte gratuită din bunurile intreprinderii(asociaţiei)intergospodăreşti, stabilită prin decizia fondatorilor după metodica Hotărârii Guvernului nr. 568 din 7 septembrie 1994.

La prima vedere s-ar părea că în procesul de reorganizare a Societăţii „Kolhozstroi”, prin Hotărîrea Sovietului Miniştrilor RSS Moldoveneşti (SM RSSM) din 10.01.1986, în Asociaţie Republicană Cooperatistă de Stat „Agropromstroi” şi prin Hotărîrea SM RSSM nr. 162 din 11.06.1989 - în Societate Republicană Cooperatistă de Stat pentru proiectarea şi construcţia obiectelor agroindustriale RCGA „Moldagropromstroi” au fost stabilite şi modalităţile de împărţire a proprietăţii cooperatiste pentru asociaţiile intergospodăreşti de construcţii raionale, interraionale şi republicane...

Însă, atunci când prin Hotărârea Guvernului RM nr. 140 din 06.08.1991, Societatea „Moldagropromstroi” s-a transformat în Asociaţie Republicană Cooperatistă de Stat pentru proiectarea şi construcţia obiectelor agroindustriale RCGA „Moldagroconstrucţia” , care apoi a fost reorganizată în aşa-numita Companie pentru Construcţii şi Comerţ ( C C C ) „MoldagroconstrucţiaSocietate pe Acţiuni, căreia la 05.04.1996 i-a fost eliberată şi o adiverinţă de înregistrare indoielnică, nu s-a ţinut cont de faptul că acţionar este şi statul.

De menţionat că la procesele verbale ale acestei adunări republicane generale nu au fostanexate listele participanţilor prezenţi (mandataţi) la această adunare, cu semnăturile şi împuternicirile acestora. În fond, la această adunare republicană generală din 1995 s-au întîlnit la Chişinău lucrătorii aparatului ARCS „Moldagroconstrucţia” („şefii ” ) cu cele 44 persoane juridice („şefi” din teritoriul republicii), care au semnat la discreţia lor aşa-zisul contract de constituire a aşa-numitei Societăţi pe Acţiuni „Moldagroconstrucţia”.

La 22 decembrie 1995 Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat al Republicii Moldova a permis reorganizarea Asociaţiei Republicane Cooperartiste de Stat „Moldagroconstrucţia” în Companie de Construcţii şi Comerţ „Moldagroconstrucţia” SA, constituită doar pe baza proprietăţii cooperatiste, fără a ţine cont de patrimoniul de stat în capitalul statutar. Nu s-a ţinut cont nici de hotărârile Guvernului RM nr. 568 din 07.11.1994 şi nr. 561 din 10.08.1995. Nu a fost întocmit tabelul-calcul al cotelor patrimoniale ale fondatorilor, inclusiv 20% care urmau să fie transmise gratuit lucrătorilor, întocmit de comisia de privatizare şi reorganizare ( care nici nu a fost constituită ).

Totodată la acea adunare republicană „şefii” întruniţi au împărţit între ei şi acţiunile în număr de 63773, repartizate celor 44 persoane juridice din teritoriu şi celor 458 de persoane fizice din aparatul „Moldagroconstrucţia”. Astfel oamenii muncii, fondatori din colhozuri şi alte organizaţii raionale şi interraionale au fost lipsiţi de dreptul lor de membri fondatori. Nu s-au păstrat toate documentele privind fondatorii reali care au participat la crearea averii cooperatiste pe tot parcursul perioadei, începând cu anul înfiinţării fostului „Kolhozstroi”, al cărui moştenitor ilegal a devenit ulterior Compania de Construcţii şi Comerţ „Moldagroconstrucţia” S.A.

La rîndul lor, cele 44 asociaţii intergospodăreşti de construcţii din republică, numite în calitate de fondatori ai intreprinderilor şi organizaţiilor create din fondurile centralizate ale ARCS „Moldagroconstrucţia” nu dispun de documente confirmative privind depunerile lor în fondurile Asociaţiei pe perioada de activitate a acestora. Ca rezultat, şi cotele, stabilite la repartizarea în % din averea înregistrată la balanţa aparatului Asociaţiei „Moldagroconstrucţia”, sunt îndoelnice...

În contradicţie cu prevederile Legii nr. 390 din 15. 03. 1995, art. 35 ( 2 ) clădirea din str. Mitropolit Varlaam, 65 din Chişinău ( sediul aparatului de conducere al ARCS „Moldagroconstrucţia” ) a fost privatizat de Asociaţia reorganizate în Societate pe Acţiuni, care ( conform permisiunii de înregistrare nr. 927 din 22. 12. 1995 ) avea capitalul statutar de 6 377 300 lei, fără a ţine cont de cota-parte a statului.

Gheorghe GANGAN

02.06.24 - 01:24
01.06.24 - 12:25
01.06.24 - 12:23
01.06.24 - 12:20
01.06.24 - 12:20
05.06.24 - 15:47
03.06.24 - 01:00
03.06.24 - 01:23
02.06.24 - 01:28
05.06.24 - 00:16
06.06.24 - 00:02
03.06.24 - 01:08
07.06.24 - 13:08
01.06.24 - 12:22
07.06.24 - 15:25