FRACTIUNEA PSRM CERE PROTEJAREA STATUTULUI SI DREPTURILOR MINORITATILOR NATIONALE SI A LIMBILOR VORBITE DE CATRE ACESTEA, INCLUSIV STATUTUL LIMBII RUSE CA LIMBA DE COMUNICARE INTRE NATIUNI

Fracțiunea Partidului Socialiștilor RM a înaintat Parlamentului să examineze și să adopte Declarația despre protejarea patrimoniului cultural-lingvistic. Însă, majoritatea parlamentară a refuzat introducerea pe ordinea de zi. Iată textul declarației:

Luînd act de dispozitivul Hotărîrii Curții Constituționale din data de 04 Iunie 2018 cu privire la constituționalitatea unor prevederi legale referitoare la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova și interzicerea controlului de constituționalitate a legilor adoptate pînă la intrarea în vigoare a Constituției, Parlamentul constată că Curtea Constituțională și-a asumat niște atribuții improprii acesteia, în partea ce ține de constatare a desuetudinii unui act legislativ aprobat de către organul suprem reprezentativ legislativ al Republicii Moldova, fapt care a creat o circumstanță periculoasă ce atentează la concilierea civică și stabilitatea social-politică din țară.

Parlamentul îndeamnă toate autoritățile publice de nivel central și local să respecte prevederile constituționale reglementate de Titlul VII, art. VII din Constituție, care prevede că: ”Legea din 1 Septembrie 1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova rămîne în vigoare în măsura în care nu contravine prezentei Constituții.”.

Parlamentul va examina în mod echilibrat oportunitatea ajustării (redactării sau actualizării), respectînd standardele internaționale, termenilor utilizați în Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești nr. 3465-XI din 01.09.1989.

Parlamentul nu va întreprinde nici o acțiune legislativă care ar putea afecta statutul și situația juridică a minorităților naționale din Republica Moldova, atît și limbilor vorbite de către acestea.

Parlamentul va promova în continuare politica de asigurare a traducerii și publicării actelor normative adoptate sau emise de către autoritățile centrale și cele locale în alte limbi, inclusiv în limba rusă, asigurarea drepturilor minorităților naționale în domeniul învățămîntului, cultural, justiției etc.

Parlamentul apreciază contribuția esențială a minorităților naționale în consolidarea și unitatea poporului Republicii Moldova, rolul lor în viața social-politică a țării noastre, cît și va întreprinde acțiunile ce se impun în vederea îmbunătățirii în continuare a situației acestora.

Parlamentul consideră că protejarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a minorităților naționale și crearea condițiilor pentru promovarea acestor identități într-un cadru politic, democratic, reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova și va asigura consens civic și stabilitatea social-politică în Republica Moldova.