SCRISOARE DESCHISA

Președintelui R. Moldova, Doamna Maia Sandu

Președintelui Parlamentului R. Moldova, Domnul Igor Grosu

Prim-ministrului R. Moldova, Doamna Natalia Gavrilița

Îngrijorați de incertitudinea și previzibilitatea efectelor negative conștientizate de reprezentanții comunității științifice și specialiștilor din agricultură, absolvenții Institutului Agricol, actualmente Universitatea Agrară de Stat din Moldova, solicităm intervenția Dumneavoastră în sistarea procesului de lichidare neîntemeiată a Universității Agrare de Stat, ca unica entitate de învățămînt superior în domeniul agriculturii din Republica Moldova.

În situația dată considerăm necesar să informăm societatea și conducerea republicii că Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ca instituție de învățămînt superior agricol are un istoric deosebit, fiind întemeiată prin promulgarea în 1933 de către Regele Carol al II-lea al României, a Legii despre transformarea Secției de Științe Agricole a Universității din Iași în Facultatea de Științe Agricole cu sediul la Chișinău, în baza căreia în 1940, prin Hotărîrea Sovietului Comisarilor Narodnici ai URSS a fost organizat Institutul Agricol din Chișinău.

De-a lungul timpului în cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova și-au dat aportul mai multe personalități remarcabile în domeniul cercetării și dezvoltării științelor agricole, promovînd totodată numeroși specialiști de valoare care la rîndul său au contribuit substanțial la dezvoltarea agriculturii ca ramură de bază a economiei naționale.

Pe parcursul activității prodigioase Universitatea Agrară de Stat din Moldova a format peste 57 de mii de specialiști, inclusiv peste 2 200 cu titlu de master şi peste 1000 de specialiști din 67 de țîri, care s-au afirmat prin rezultate impecabile în sectorul real al economiei şi cercetare în țară şi peste hotare. Printre absolvenții universității sînt Președinți ai Republicii Moldova, prim-miniștri, miniștri, deputați în parlament, ambasadori, membri ai Academiei de Științe a Moldovei și altor academii prestigioase de peste hotare, scriitori etc.

În prezent peste 4000 de studenți își desfășoară studiile la Universitatea Agrară de Stat din Moldova în cadrul a 6 facultăți cuprinzînd diferite cicluri și direcții de specializare. Actualmente universitatea deține acreditare națională, este parte a Asociației Universităților Europene, a Asociației Universităților Francofone, întreține relații de colaborare cu 83 de universități şi instituții de cercetare din Europa, Asia şi America de Nord, fiind deschisă și implicată în multiple cooperării internaționale.

Concomitent cu formarea specialiștilor în domeniul agricol, Universitatea Agrară de Stat din Moldova s-a afirmat ca un centru științific de mare importantă pe plan național şi regional. Rezultatele cercetărilor științifice efectuate în domeniile horticulturii, viticulturii, silviculturii, avicol, ingineriei agrare, sanitar-veterinare, siguranței alimentare, produselor farmaceutice etc. sînt cuprinse într-un număr impunător de monografii, manuale, articole științifice, brevete de invenții în mare parte implementate în practica agricolă, prin crearea soiurilor şi hibrizilor de plante, crosurilor de păsări şi animale, elaborarea și perfecționarea tehnologiilor de cultivare a plantelor şi creștere a animalelor.

Grație contribuției și activității consecvente recunoscute la nivel național și internațional în dezvoltarea agriculturii și economiei naționale, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învățămîntului universitar, pentru aportul substanțial la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, prin Decretul nr. 820–VII al Președintelui, în 2013 Universității Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit înalta distincție de stat „Ordinul Republicii”.

Cu regret, datorită politicii incoerente față de agricultură promovate de partidele politice aflate la guvernare pe parcursul anilor de independentă, actualmente în Republică Moldova nivelul producției agricole constituie circa 1/3 din potențialul realizat la sfîrșitul anilor 80 al secolului trecut, transformînd intenționat agricultura ca patrimoniu incontestabil în dezvoltarea economică a țării în afaceri de comerț, inclusiv și a trenuțurilor agricole. Este remarcabil faptul că pe parcursul a 89 de ani de la înființare, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a conlucrat cu diferite partide politice și ministere aflate la guvernare demonstrînd exigența și devotamentul față de agricultură și interesele societății

În contextul celor menționate sînt lipsite de temei intenția și declarațiile Ministrului Educației și Cercetării despre necesitatea reformării și consolidării potențialului intelectual în baza lichidării prin fuziune a Universității Agrare de Stat din Moldova, ca entitate cu trecut glorios în pregătirea cadrelor și adaptarea continuă a cercetărilor la cerințele agriculturii. Totodată consemnăm că ținînd cont de multitudinea și complexitatea problemelor în acest domeniu, în majoritatea țărilor din regiune, inclusiv și cele din fosta URSS, au fost create Academii agricole cu rețele de universități, instituții și stațiuni de cercetare și consultanță.

Transferul facultăților cu profil agricol la Universitatea Tehnică a Moldovei va conduce la destrămarea și dispariția legăturilor stabilite pe parcursul mai multor decenii cu universitățile și centrele științifice din țările cu agricultură performantă bazată pe actualizarea cunoștințelor în corespundere cu cerințele vieții, la agravarea în continuare a situației sociale la sate cauzată de lipsa specialiștilor și asistenței științifice corespunzătoare realităților economice în contextul schimbărilor climatice.

În temeiul celor expuse ne exprimăm dezacordul cu lichidarea Universității Agrare de Stat din Moldova ca entitate de învățămînt superior în domeniul agriculturii, mizînd pe susținerea Dumneavoastră în examinarea cu cunoștință de cauză a problemelor abordate, bazată pe analiza impactului și posibilele consecințe pe termin lung, previzibilitatea efectului social și economic în corespundere cu obiectivele strategice de dezvoltare a statului.

Cu deosebită considerație semnatarii:

Vasile Botnari, Mihail Rapcea, Valerian Balan, Boris Boincian, Constantin Dadu, Gheorghe Cimpoeș, Nicolae Erimia, Grigore Marian doctori habilitați în agricultură, membri de onoare ai Academiei de Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu - Șișești” din România.

Alexander Muntean 05.07.2022 - 13:45

UASM - крупнейший в Молдове вуз, готовящий высококлассных специалистов сельскохозяйственной отрасли по всем направлениям, необходимым народному хозяйству страны. В вузе работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, потеря которого, равно как и материально-технической базы будет непоправимым ущербом для будущего республики. Прошу сохранить UASM. Ученый секретарь ГУ ПНИИСХ Мунтян А.Н.