CE SE FACE LA GUVERN

A fost aprobat Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2023-2025

Documentul de planificare a activității Executivului pe termen mediu - Planul național de dezvoltare pentru anii 2023-2025 - a fost aprobat în ședința Cabinetului de miniștri, la inițiativa Cancelariei de Stat.

Documentul a fost elaborat pentru a operaționaliza prevederile Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, Programului de activitate a Guvernului „Moldova vremurilor bune” și angajamentelor internaționale, inclusiv Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, Agenda de Asociere RM-UE 2021-2027, angajamentelor care derivă din statutul de țară candidată pentru aderare la UE și Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030.

Printre obiectivele incluse în Planul național de dezvoltare se numără îmbunătățirea condițiilor de trai, crearea unui sistem de protecție socială solid și incluziv, asigurarea unei guvernări eficiente, incluzive și transparente, precum și edificarea unui sistem de justiție echitabil, incoruptibil și eficient. În total, Planul cuprinde 10 obiective generale și etapele necesare pentru realizarea acestora. Implementarea Planului național de dezvoltare va fi evaluată anual, prin intermediul indicatorilor de rezultat și impact setați pentru fiecare obiectiv specific.

Tot astăzi, a fost aprobat Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, care a fost elaborat în baza Planului național de dezvoltare. Documentul înglobează angajamente care vor contribui la realizarea a 26 de obiective cu impact asupra tuturor domeniilor de activitate a Guvernului și 3 priorități ale anului 2023: dezvoltarea economică, securitatea statului, disciplină în instituții și ordine în țară.

Totodată, Planul de acțiuni conține angajamentele de transpunere a legislației UE, asumate în baza Acordului de Asociere RM – UE și Agendei de Asociere RM-UE pentru anii 2021-2027. Documentul stabilește acțiuni concrete, termene de realizare, indicatori de monitorizare și instituții responsabile. În total, sînt planificate spre realizare 656 de acțiuni.

Astfel, Planul de acțiuni este structurat în 16 capitole care corespund direcțiilor sectoriale prioritare, stabilite în baza prevederilor Programului de activitate a Guvernului „Moldova prosperă, sigură, europeană”. Monitorizarea executării Planului de acțiuni al Guvernului va fi realizată lunar de Cancelaria de Stat.

 

Întreprinderile mici și mijlocii vor avea acces la un fond de creditare cu dobîndă redusă

Executivul a aprobat, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Regulamentul Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei (FACEM), administrat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care va oferi credite, dar și compensații totale sau parțiale a costurilor creditelor sau alte avantaje de finanțare oferite întreprinderilor.

Prin intermediul acestui nou program, întreprinderile din domeniile strategice și prioritare ale economiei naționale vor avea acces facilitat la finanțarea afacerilor cu potențial de creștere și dezvoltare, respectiv vor fi create și menținute locuri de muncă.

„Fondul FACEM va stabiliza economia, va ajuta la depășirea crizei economice, în special a celei inflaționiste generate de criza din regiune. Astfel, vom avea mai multe locuri de muncă, tehnologii mai moderne, investiții mai mari, productivitate mai înaltă și salarii competitive”, a afirmat vicepremierul Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

„Este un proiect foarte important. Trebuie să ne asigurăm că vom capitaliza cît de mult putem acest fond FACEM. Rugăminte aici - să facem produsele simple, să fie cunoscute de către mediul de afaceri și să colaborăm împreună cu băncile, pentru că băncile tot au foarte multe lichidități, trebuie să ne gîndim cum să facilităm creditarea IMM prin instrumentele de garantare ale statului”, a declarat premierul Dorin Recean.

Fondul FACEM va fi finanțat din bugetul de stat și din sursele partenerilor de dezvoltare și va oferi antreprenorilor acces la finanțare la costuri reduse. Contribuția statului pentru anul 2022 este în valoare de 70 de milioane de lei. Pe parcursul următorilor ani se preconizează capitalizarea suplimentară în valoare de circa 2,77 miliarde de lei (anul 2023 – 450 milioane de lei; anul 2024 – 1 miliard de lei și anul 2025 – 1,32 miliarde de lei).

 

Facilități pentru elevii și agenții economici implicați în învățămîntul dual

Elevii din învățămîntul dual vor beneficia de un pachet social care include burse de studii, cazare în căminul instituției și o remunerație de formare profesională nu mai mică decît salariul minim pe țară. În același timp, angajatorii își vor reduce costurile aferente pregătirii brațelor de muncă necesare.

Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, cadrul normativ pentru implementarea Legii cu privire la învățămîntul dual în Republica Moldova. Acesta include criteriile privind conformitatea agentului economic pentru asigurarea calității formării profesionale prin învățămînt dual și Regulamentul privind modul de compensare a cheltuielilor unităților din învățămîntul dual.

„Cadrul normativ vine cu mai multe facilități pentru elevii și agenții economici din învățămîntul dual. Absolvenții vor avea mai multe oportunități de a se angaja și a rămîne să lucreze în Republica Moldova. La rîndul lor, agenții economici implicați în învățămîntul dual vor avea posibilitatea să selecteze și să-i angajeze pe cei mai buni absolvenți, beneficiind de compensarea de pînă la 50% a cheltuielilor suportate. Pentru aceasta, în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 sînt incluse alocații bugetare în sumă de 10 milioane de lei”, a afirmat ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală.

Regulamentul privind modul de compensare a cheltuielilor unităților din învățămîntul dual stabilește categoriile de cheltuieli eligibile și procedura de compensare a acestora. De asemenea, pentru facilitarea cooperării între agenții economici și instituțiile de învățămînt profesional tehnic, a fost instituit Registrul unităților din învățămîntul dual.

În Republica Moldova, învățămîntul dual este implementat din anul 2014. Rata de angajare a absolvenților programelor de formare profesională prin intermediul sistemului dual este de peste 70%. În anul academic 2022-2023, învățămîntul dual este realizat în 27 de instituții de învățămînt profesional tehnic, în parteneriat cu 127 de agenți economici, care asigură instruirea și formarea a circa 1.500 de elevi.

 

A fost aprobat noul regulament de punere în aplicare a codului vamal

Executivul a aprobat, la inițiativa ministerului Finanțelor, Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal, în vederea asigurării continuității armonizării legislației Republicii Moldova cu legislația UE în domeniul politicii vamale și facilitării comerțului.

„Prezentul Regulament va asigura o armonizare deplină a legislației vamale și va facilita procesul de integrare în piața comună a Uniunii Europene. Aceasta din urmă va contribui la dezvoltarea în continuare a comerțului internațional, în special cu Uniunea Europeană, prin simplificarea, modernizarea și standardizarea proceselor în domeniul vamal”, susține ministra Finanțelor, Veronica Sirețeanu.

Regulamentul cuprinde prevederi referitoare la reglementarea mecanismelor de eliberare, suspendare, retragere, modificare și anulare a autorizației de operator economic autorizat; modul de emitere a deciziilor privind aplicarea legislației vamale; factorii pe baza cărora se aplică drepturi de import sau de export; modul de constituire a garanțiilor vamale; procedura de rambursare și remitere a datoriei vamale; regulile privind plasarea mărfurilor sub un regim vamal; procedurile speciale; organizarea și planificarea controlului vamal etc.

De asemenea, documentul reglementează forma și modul de completare a deciziilor și formularelor vamale printre care: angajamentul garantului; cererea de autorizare pentru utilizarea declarației simplificate și înscrierea în evidențele declarantului; modelul cererii și al autorizației pentru funcționarea unui antrepozit vamal; modelul cererii și al autorizației pentru derularea regimului de admitere temporară, perfecționare activă, perfecționare pasivă, destinația finală.

Prevederile Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.

 

Normele de cheltuieli pentru persoanele cazate în instituţiile sociale vor fi indexate

Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, majorarea cu 28,7% a normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale, conform indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent.

Normele de cheltuieli se referă la asigurarea cu produse alimentare, medicamente, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse igienico-sanitare, jocuri și jucării și sînt utilizate pentru instituțiile sociale de toate tipurile și nivelurile.

„Prin indexarea normelor de cheltuieli, instituțiile sociale din țară vor putea să asigure în continuare întreținerea persoanelor cazate și să le ofere produsele și bunurile de care au nevoie”, a menționat ministrul Alexei Buzu.

 

A fost aprobată ratificarea acordului de asociere a R. Moldova la programul „UE pentru sănătate”

Guvernul a aprobat, la propunerea ministerului Sănătății, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asocierea țării la programul „UE pentru sănătate”, semnat la Bruxelles, pe data de 7 februarie a.c.

Asocierea la acest program va permite Republicii Moldova să participe la toate concursurile de proiecte lansate, ceea ce va contribui la fortificarea capacităților sistemului de sănătate, prin îmbunătățirea rezilienței acestuia și a eficienței resurselor, inclusiv pentru sporirea gradului de pregătire la situațiile de urgență. De asemenea, cu ajutorul acestui program se va îmbunătăți capacitatea de prevenire a bolilor, în special a cancerului, va fi consolidată forța de muncă în domeniul sănătății, promovată transformarea digitală și va fi facilitat accesul la medicamente și dispozitive medicale.

Bugetul programului pentru perioada 2021-2027, în valoare de 5,3 miliarde de euro, este destinat entităților și organizațiilor neguvernamentale din domeniul sănătății din țările UE sau din țările terțe asociate la program. Republica Moldova va avea acces la finanțare pe poziție de egalitate cu statele membre ale UE.

 

Facilități fiscale și vamale la importul echipamentelor de apă și canalizare

Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și livrările de mărfuri sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”.

Decizia Executivului va facilita inițierea procedurilor de achiziții de servicii și lucrări pentru proiectul menționat, ce presupune construcția stațiilor de epurare în municipiile Soroca și Comrat și facilități igienice pentru circa 100 de școli și 25 de instituții medicale. Obiectivul acestui proiect este în egală măsură un mediu mai curat și cetățeni mai sănătoși, a punctat prim-ministrul Dorin Recean.

„Procedurile de achiziții pentru realizarea proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, pe care noi îl considerăm unul ambițios și grandios, nu pot fi lansate în lipsa unor reglementări normative ce ar stabili mecanismul de scutire de TVA și de taxe vamale la importul și livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor necesare”, a argumentat ministra Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija.

Proiectul este realizat în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, care stabilesc că din contul proiectului nu vor fi acoperite TVA și taxele vamale la importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor pentru implementarea acestuia.

Sursa: gov.md

01.12.23 - 00:37
02.12.23 - 00:43
01.12.23 - 17:13
02.12.23 - 01:02
03.12.23 - 09:51
01.12.23 - 00:45
04.12.23 - 01:58
04.12.23 - 13:33
02.12.23 - 01:00
05.12.23 - 13:44
01.12.23 - 00:43
03.12.23 - 09:57
03.12.23 - 09:55
02.12.23 - 00:58
04.12.23 - 13:33