CE SE FACE LA GUVERN

Noi oportunități pentru antreprenorii care vor să-și internaționalizeze afacerile

Întreprinderile Mici și Mijlocii (ÎMM) vor avea posibilitatea să depună solicitări suplimentare, pînă la atingerea plafonului maxim al grantului acordat prin Programul de creștere a competitivității ÎMM și internaționalizarea acestora. Anterior, se admitea depunerea unei singure cereri, astfel antreprenorul nu putea beneficia de resursele care nu au fost solicitate pînă la plafon. O hotărîre în acest sens a fost aprobată, astăzi, de Executiv, în scopul îmbunătățirii programului.

Alte prevederi se referă la emiterea Business Voucherelor de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenorilor (ODA). Acestea prevăd simplificarea procedurii de accesare a serviciilor de consultanță, avînd opțiunea de a contracta un prestator de servicii de consultanță dintr-o listă predefinită sau de a accesa pachete de servicii formate în prealabil de către ODA.

Prin intermediul Programului, ÎMM pot obține suport în cadrul a doi piloni:

- Formarea competențelor antreprenoriale prin schema de business voucher, pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii;

- Suport financiar prin mecanismul de „Grant” pentru sporirea competitivității, productivității și internaționalizarea afacerii.

În cadrul acestui Program, pe parcursul anului curent, au fost aprobate 25 de Business vouchere în valoare de 1.8 milioane lei și 30 de granturi în valoare de 42.3 milioane de lei. Valoarea totală a proiectelor investiționale este de 92.7 milioane lei.

Pentru implementarea Programului, în bugetul de stat, pentru anul 2022, sînt alocate mijloace financiare în sumă de 70,0 mil. lei.

 

23 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru programele de studii postdoctorale

În anul de studii 2022-2023, Guvernul va finanța, din bugetul de stat, 23 de locuri la programele de studii postdoctorale. O Hotărîre în acest sens a fost aprobată, astăzi, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri.

Astfel, 7 locuri vor fi alocate pentru cercetarea domeniului „Provocări sociale”, iar pentru studiile în domeniului sănătății au fost repartizate 6 locuri cu finanțare bugetară. Alte 5 locuri sînt puse la dispoziție pentru programul de studii „Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor”, 3 locuri pentru „Mediu și schimbări climatice” și 2 locuri pentru „Competitivitate economică și tehnologii inovative”.

Planul de admitere la programele de studii postdoctorale va contribui la formarea cadrelor științifice de calificare superioară, în vederea asigurării necesităților pieței muncii și a mediului academic și de cercetare.

Pregătirea avansată a cadrelor științifice prin programe de studii postdoctorale reprezintă o prioritate a politicilor Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Educației și Cercetării, fiind realizată conform planurilor de dezvoltare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.

Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost consultat public și avizat de experți din domeniu în conformitate cu legislația în vigoare.

 

A fost aprobat un Program de susținere a populației de etnie romă

Un șir de prevederi pentru asigurarea participării la viața socială și politică a populației de etnie romă se regăsește într-un amplu Program pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025, aprobat, astăzi, în cadrul ședinței Guvernului.

Documentul prevede un set de măsuri pentru facilitarea angajării romilor în cîmpul muncii, inclusiv în serviciul public, precum și inițierea unor programe de formare profesională și de dezvoltare a spiritului antreprenorial al populației de etnie romă. De asemenea, Programul garantează asigurarea accesului la educație, sănătate și la alte servicii publice fără discriminare pe criterii de echitate socială, dar și măsuri de stimulare a participării active a romilor la viața publică și socială a țării. Urmează să fie fortificat și statutul mediatorului comunitar, pentru ca acesta să-și poată exercita mai bine funcția de informare, coordonare, comunicare, încurajare, ghidare și de sprijinire a populației de etnie romă.

„Îmbunătățirea situației sociale și economice și creșterea calității vieții tuturor cetățenilor Republicii Moldova constituie principala preocupare a Guvernului Republicii Moldova. Promovarea unei identități civice incluzive și a unei societăți tolerante, a politicilor în domeniul drepturilor omului, a respectării diversității multietnice trebuie să ne unească pe toți, indiferent de etnie, în „casa comună” - Republica Moldova”, a menționat ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală, în cadrul ședinței Executivului.

Documentul a fost elaborat de membrii grupului interinstituțional de lucru, în componența căruia au fost delegate peste 30 de persoane din partea autorităților și instituțiilor de stat, organizațiilor neguvernamentale preocupate de incluziunea populației rome, partenerilor de dezvoltare ș.a.

Sursa: gov.md