Veaceslav MANOLACHI, campion al ştiinţei şi sportului contemporan

Veaceslav MANOLACHI este, fără îndoială, o personalitate care întruneşte calităţi de valoare incontestabi­lă. Anume ele i-au permis să parcurgă drumul vieţii cu demnitate, fără compromisuri, în ciuda „aluviunilor” vremii. De-a lungul timpului, şi-a păstrat intactă cumsecădenia nativă, deopotrivă cu marea iubire pentru oamenii acestui neam, exact aşa cum le-a moştenit de la părinţi.

Fire înzestrată cu darul de a munci, el a ştiut de mic preţul pâinii, ajutându-şi părinţii nu numai la muncile casnice, dar şi la cele ale câmpului. De la ei a preluat acele valori fără care omul nu se poate dezvolta ar­monios: setea de adevăr, bunătatea, dorinţa de a face bine, tendinţa spre tot ce e sublim.

Domnul Veaceslav Manolachi s-a născut pe 27 mar­tie 1958, în satul Zamcioji, r-nul Străşeni, în familia ţăranilor de viţă Grigore şi Efrosinia Manolachi. În anii 1965-1973 îşi face studiile la Şcoala medie din satul Romăneşti, r-nul Străşeni. În 1979 a fost înmatriculat la Univer­sitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, facultatea de educaţie fizică, pe care a absolvit-o cu succes în 1983. După absolvirea facultăţii, a fost angajat în funcţia de lector universi­tar la catedra de educaţie fizică, unde a activat până în anul 1986. În perioada 1986-1987 şi-a făcut sta­giul ştiinţific la Institutul de Educaţie Fizică „P. F. Lesgaft” din Sankt-Petersburg. După absolvirea stagiului ştiinţific, susţine cu succes admiterea la doctorat. În 1990, susţine teza de doctor în pedagogie, ulterior propunându-i-se să facă cercetări pentru a fi concentrate într-o teză de doctor habilitat, pe care a susţinut-o, în anul 1993, la aceeaşi instituţie. Teza de doctor habilitat a fost, pentru Republica Moldova, prima teză în dome­niul educaţiei fizice şi sportului.

După revenirea din Sankt-Petersburg, în perioada 1993-1998, ocupă postul de şef al catedrei de probe sportive individuale de la Institutul Naţional de Educa­ţie Fizică şi Sport. În 1995 i s-a conferit titlul de profesor universitar şi Antrenor Emerit al Republicii Moldova.

Pentru calităţile manageriale deosebite, în toamna anului 2000, a fost ales în funcţia de Preşedinte al Federaţiei Judo din Republica Moldova, iar, în toamna anului 2002 - în funcţia de director al Academiei Olimpice a Republicii Moldova. Ca antrenor, a pregătit 25 de Maeştri în Sport, 5 Maeştri în Sport de clasă in­ternaţională, 2 premianţi ai Campionatelor Mondiale şi 5 premianţi ai Campionatelor Europene. Ca sportiv de performanţă, a fost multiplu campion al Republicii Moldova şi multiplu premiant la diferite concursuri in­ternaţionale. În luna decembrie 2001, este numit în postul de rector al INEFS (la 21.09.2006 INEFS a fost reorganizat în USEFS) pe care îl deţine până în prezent.

Ca om de ştiinţă, dl Veaceslav Manolachi a publicat peste 120de lucrări ştiinţifice, dintre care 2 manuale şi 2 monografii destinate sportului de performanţă, a îndrumat 17 doctori în pedagogie, care au susţinut teza la Consiliul Ştiinţific Specializat al USEFS. În calitate de rector al USEFS a contribu­it esenţial la schimbarea imaginii universităţii şi la îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, cât şi a pro­cesului instructiv-educativ.

A contribuit la finisarea blocului de studii şi comple­xului sportiv, care pot fi con­siderate unele dintre cele mai moderne centre univer­sitare atât din Moldova, cât şi din spaţiul european. Pen­tru activitatea sa prodigioa­să şi contribuţia substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, Veaces­lav Manolachi a fost decorat cu multe medalii şi distincţii, iar pentru contribuţie no­torie la dezvoltarea învăţă­mântului sportiv i s-a conferit Medalia „Meritul Civic” şi „Ordinul Republicii”. Rectorul USEFS, doctorul habilitat, profesorul universitar, antrenorul emerit, Maestru în Sport Veaceslav Manolachi a devenit primul moldovean din istorie căruia i s-a decernat Doctor Honoris Causa la 6 centre universitare: România, Ucraina, Belarusi, Coreea de Sud, Rusia.

În pofida succeselor obţinute, Rectorul USEFS, profeso­rul universitar -seniorul ştiinţei şi al sportului contempo­ran, Veaceslav Manolachi a rămas acelaşi dintotdeauna: simplu, modest, echilibrat întoate, avid de cunoştinţe, mereu cu inima nobilă şi sufletul deschis. Este omul de omenie ce tinde mereu spre bine. E unul dintre acei te­merari care poartă gloria sportului naţional în lume.

Spre fericirea miilor de cunoscuţi, Veaceslav Manolachi este în plină forţă de creaţie, dominată  de un elan tineresc aparte. Vivat, Crescat, Floriat! Aceste urări, Seniorul-profesor le primeşte acum cu prilejul jubileului a 55 de trepte la 55 de ani, unui om cu viziuni vaste, manager, generator de idei concrete, un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului.

Dle Veaceslav Manolachi, vă dorim pană uşoară, me­reu neobosită, putere de muncă pentru a scrie noi cărţi, multă sănătate, că-i mai bună decât toate, baftă şi tradi­ţionalul „La mai mult şi la mai mare!”.

Nicolae LAVRIC,
fost decan al FPS în cadrul UTM,
eminent al învăţămîntului superior