ATACURI RAIDER „IN LEGE” SAU DESPRE ARTICOLUL BUCLUCAS DIN CODUL CIVIL DE LA CARE PORNESC ATACURILE RAIDER IN MOLDOVA

Studiind fenomenul atacurilor raider asupra mai multor întreprinderi şi discutînd cu mai multe persoane ce cunosc nu din auzite acest fenomen, am făcut o constatare uluitoare: practic majoritatea situaţiilor ce conduc la cazuri catalogate ca „atac raider” pornesc de la articolul 88 din Codul Civil. Acest articol permite instituirea imediată a administrării fiduciare asupra patrimoniului societăţii comerciale (S.R.L., S.A.) chiar în momentul cînd reclamantul depune o cerere de chemare în judecată privind dizolvarea întreprinderii.

Concret, alin.1 art.88 din Codul Civil spune: „Instanţa de judecată care examinează cererea privind dizolvarea persoanei juridice poate pune bunurile acesteia, la cerere, sub administrare fiduciară”, iar alin. (2) ale art.88 stabileşte: „Dacă instanţa de judecată nu dispune altfel, organele persoanei juridice nu pot emite decizii fără acordul prealabil al administratorului fiduciar, iar persoanele cu drept de reprezentare a persoanei juridice nu pot încheia acte juridice fără participarea acestuia”.

Totodată, în „Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova” (Editura ARC, 2005, Vol. I, Mihail Buruiană, Nicolae Eșanu, Oleg Efrim, Leonid Antohi; ISBN 997561406X, 9789975614061) se spune: „Instituirea administrării fiduciare se face prin încheierea instanţei pentru perioada dintre depunerea acţiunii la instanţă şi pînă la adoptarea hotărîrii judecătoreşti şi rămînerea acesteia definitivă. [...] Prin încheierea instanţei se determină numele administratorului (administratorilor) fiduciar, competenţa acestuia şi remuneraţia. Numele administratorului fiduciar trebuie să fie înregistrat în registrul de stat în care a fost înregistrată persoana juridică. Administratorul desemnat trebuie să primească toate bunurile persoanei juridice în administrare, întocmind inventarul necesar pentru aceasta”.

Am analizat practica judiciară de instituire a administrării fiduciare conform încheierii judecătoreşti şi am stabilit că acesta este un mijloc bine cunoscut şi folosit în Republica Moldova timp de peste 15 ani pentru preluarea ilegală a controlului asupra întreprinderilor (atac de tip raider). Iată cîteva exemple relevante:

 

Cazul I - „Agro-Mondial”

Prin Încheierea Judecătoriei Economice de Circumscripție din 01 decembrie 2010, a fost desemnată în calitate de administrator fiduciar al SRL „Alepa-Bas”, Chitorog Lidia. SRL „Alepa-Bas” deținea 51% din SRL „Agro-Mondial” (IDNO 1003600013813) – piața de bunuri alimentare și industriale, centrul comercial pe adresa str. Ginta Latina, nr. 18, sect. Ciocana, Chișinău.

După desemnarea sa, Chitorog Lidia, abuzînd de calitatea de administrator fiduciar, a comis, cu implicarea avocatului Igor Selchin, acțiuni ilegale împotriva SRL „Agro-Mondial”, prin denaturarea rezultatelor adunărilor generale, înregistrarea proceselor-verbale ilegale, neînregistrarea participanților la adunări generale și alte acțiuni de preluare ilegală a controlului asupra întreprinderii și de depășire a atribuțiilor sale.

Prin intermediul desemnării ilegale în calitate de administrator fiduciary al SRL „Alepa-Bas”, Chitorog Lidia, cu implicarea avocatului Igor Selchin, a preluat controlul asupra SRL „Alepa-Bas” și SRL „Agro-Mondial”, cu depășirea atribuțiilor sale. Drept exemplu servește faptul că au apărut două procese-verbale nr.1 al adunării generale extraordinare a asociaților SRL „Agro-Mondial” din 15 aprilie 2011: unul veridic, altul – cu conținutul diametral opus, întocmit ilegal de către Chitorog Lidia ca reprezentant al SRL „Alepa-Bas” și avocatul Selchin Igor ca reprezentant al „Ostalagro”, care au indicat în procesul-verbal ilegal eliberarea lui Petrea Vasile din funcția de administrator al SRL „Agro-Mondial” cu desemnarea noului administrator Carastan Petru (cînd în primul proces-verbal, cel legitim, întocmit de reprezentații legali, administratorul actual, Petrea Vasile a fost menținut în funcția sa). Apoi, acest proces-verbal ilegal întocmit de Selchin Igor și Chitorog Lidia a fot înregistrat de Camera Înregistrării de Stat – prin ce se demonstrează că administratorul autorizat, Chitorog Lidia și avocatul Selchin Igor au efectuat preluarea ilegală a controlului asupra întreprinderii SRL „Agro-Mondial” prin intermediul altei companii (SRL „Alepa-Bas”), tot preluate ilegal, prin ce au obținut controlul asupra pieței de bunuri și a centrului comercial indicat mai sus.

 

Cazul II – „Ritlabs”

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău mun. Ciocana, emisă la 26 iunie 2017, ca o măsura de asigurare a acțiunii pe dosarul civil nr.2c-286/2017 (12-5274-14062017), a fost desemnată la SRL „Ritlabs”, în calitate de administrator fiduciar, Chitorog Lidia.

Temeiuri de instituire a administrării fiduciare la SRL „Ritlabs” nu sînt, singurul scop a fost preluarea controlului și lichidarea ilegală a întreprinderii, cu preluarea activelor.

După ce a fost desemnată, Lidia Chitorog a ordonat (cu încălcarea dispozițiilor art.140 alin.(2) din Codul muncii) să fie eliberați din funcție salariații întreprinderii, să fie încetate toate măsurile de ocrotire a securității și sănătății în muncă (necătînd la faptul că lipsa acestor măsuri se pedepsește conform art. 183 Cod penal), să fie încetate măsuri de protecție asupra obiectelor de proprietate intelectuală a companiei înregistrate în organele abilitate (AGEPI, etc.), a interzis achiziționarea software-ului și a tehnicii de calcul necesare pentru activitate întreprinderii, precum și a oprit cu totul oricare cheltuieli ordinare și necesare suportate în mod normal de întreprindere exclusiv în cadrul activității de întreprinzător pentru obținerea venitului din activitatea sa: lucrări complexe de dezvoltare și administrare a serverelor și sistemelor de calcul necesare activității companiei, cheltuieli aferente angajării forței de muncă, căutarea și recrutarea personalului, cercetarea pieței de muncă pentru stabilirea mărimii salariilor competitive, dezvoltarea strategică (planificare, implementare) de elaborare și realizare a produselor companiei și altele.

Din cauza dispozițiilor abuzive a administratorului fiduciar Chitorog Lidia, întreprinderea SRL „Ritlabs” nu își poate exercita liber activitatea economică fapt ce va condiționa pierderi chiar și încetarea activității.

Mijloacele bănești din conturile bancare sînt destinate achitărilor lunare în bugetul de stat, salariaților, furnizorilor de servicii comunale, contragenților, în baza contractelor, încheiate anterior. Salariații întreprinderii urmează să primească salariul și alte plăți salariale lunar.

Utilizatorii programului „The Bat!” în întreagă lumea vor fi afectați de imposibilitatea să primească suport tehnic sau programe noi. Astfel, aceasta dăunează grav interesele publice, deoarece SRL „Ritlabs” este o

companie rentabilă, activează cu succes, temeiuri de instituire a administrării fiduciare nu sînt, compania a cîștigat cîțiva ani la rînd diploma „Marca Comercială a Anului” la categoria export, inclusiv anul acesta pentru anul de gestiune trecut.

În anul 2016, compania a exportat produsele sale utilizatorilor din 98 de țări ale lumii. SRL „Ritlabs” a fost menţionată cu Diploma pentru contribuția deosebită în sfera creativității și inovații la 26.04.2016 de AGEPI.

SRL „Ritlabs” este compania care produce „The Bat!” – programul de poștă electronică, care este foarte cunoscut peste hotare. SRL „Ritlabs” este unica firmă din Moldova, care creează programe pentru computer integral, de la început și pînă la sfîrșit, și le vinde în lumea întreagă sub marca comercială proprie, iar „The Bat!” este unicul brand în domeniul IT din Moldova, cunoscut larg peste hotare: în special în Germania, Polonia, Rusia, Ucraina.

Medaliile și premiul mare – Mercurul de Aur, cîștigat de SRL „Ritlabs” în anul acesta la categoria Marca Comercială „Export”, se acordă pentru cea mai eficientă strategie care a adus rezultate considerabile la ieșirea pe noi piețe. Despre corectitudinea ducerii evidenței contabile și conformarea la onorarea obligațiilor fiscale, vorbește şi titlul de „Contribuabil cu grad înalt de credibilitate”, conferit SRL „Ritlabs” de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) la 24.12.2013, precum și actele de control, desfășurate în anul 2017. Inspectoratul Fiscal a organizat în premieră o astfel de ceremonie de premiere, iar cerințelor impuse pentru titlul de contribuabil de încredere au corespuns doar 30 (!) de agenți economici din cele 683 927 întreprinderi înregistrate în Republica Moldova. Inspectoratul Fiscal a selectat pretendenți în funcție de contribuții, fără să anunțe un concurs de dosare. Dreptul la certificatul de încredere se atribuie contribuabilului care, pe parcursul activității desfășurate în ultimii 3 ani, a obținut venit impozabil în fiecare an, iar sumele obligațiilor fiscale achitate în ultimul an au sporit cu cel puțin 10% față de anul precedent.

Abuzul din partea administratorului fiduciar, Chitorog Lidia se evidențiază și prin faptul că ea a solicitat, în regim de urgență, copierea pe un flash card și transmiterea ei, fără parole, fără criptare, cu acces deplin la ele, a datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaționale ale SRL „Ritlabs”, precum și informația care constituie secretul comercial al SRL „Ritlabs”, bazele de date a clienților, dealerilor, chei private criptografice utilizate, codurile de sursă a tuturor programelor elaborate de companie și altă informație, necătînd la faptul că SRL „Ritlabs” este un operator înregistrat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu nr. 0000079 și asigură măsuri de protecție de rigoare, pe cînd Chitorog Lidia nu dispune de asemenea măsuri de protecție și a cerut informația doar cu scopul preluării ilegale a activelor companiei.

Apropo, informația despre instituirea administrării fiduciare la SRL „Ritlabs” nu este disponibilă prin intermediul site-ului www.csj.md.

 

Cazul III - SRL „Divers EuroConsult”

Din conținutul Deciziei CSJ din 03 mai 2017 pe dosarul nr. 1ra-818/2017 se evidențiază că, printr-o încheiere de asigurare a acțiunii, întocmită ilegal, a fost dispusă instituirea administrării fiduciare asupra patrimoniului SRL „Divers EuroConsult”, ce include bunurile imobile, mobile, acțiuni, mijloace bănești, părți sociale, titluri de valoare și altele, cu înlăturarea organului executiv al societății (și anume a administratorului Bulgacov Ion) de la gestionarea patrimoniului acestuia şi cu instituirea administrării fiduciare asupra patrimoniului SRL „Divers Euro Consult”. În calitate de administrator fiduciar al SRL „Divers Euro Consult”, s-a desemnat ÎI „Tătaru Natalia”. De asemenea, s-a obligate organul executiv - directorul SRL „Divers Euro Consult” și contabilitatea (contabilul șef) să transmită administratorului fiduciar desemnat gestiunea patrimoniului societății în bază de bilanț și inventar, împreună cu registrele, actele contabile, financiare, de constituire a societății, alte acte ce țin de activitatea comercială a întreprinderii cu ștampilele acesteia și să nu creeze administratorului fiduciar impedimente în desfășurarea activității. S-a împuternicit administratorul fiduciar să efectueze inventarierea totală a patrimoniului SRL „Divers Euro Consult” precum și în cele aflate în folosința acesteia, pentru cercetarea bunurilor și documentelor aflate în ele. De notat că s-a dispus executarea imediată a încheierii. Drept rezultat, la 18.10.2013, ÎS „Camera Înregistrării de Stat” a consemnat, în Registrul de stat, date cu privire la desemnarea administratorului fiduciar al SRL „Divers Euro Consult” - ÎI „Tătaru Natalia”, fiind astfel cauzate daune în proporții considerabile intereselor ocrotite de lege a persoanei juridice precum și intereselor publice, manifestate prin discreditarea, subminarea autorității și prestigiului justiției și sistemului judiciar al Republicii Moldova, în fața opiniei publice.

 

Cazul IV - SRL „Invizibil”

De asemenea, Decizia CSJ nominalizată (din 03 mai 2017, nr. 1ra-818/2017) mai atestă că printr-o încheiere de asigurare a acțiunii întocmită ilegal a fost instituită administrarea fiduciară asupra patrimoniului SRL „Invizibil”. S-a înlăturat organul executiv al societății (administratorul Damaschin Alexei) de la gestionarea patrimoniului cu instituirea administrării fiduciare asupra patrimoniului SRL „Invizibil” cu sediul str. V. Alecsandri, 105 (ce include bunuri imobile, mobile, acțiuni, mijloace bănești, părți sociale, titluri de valoare, ș.a.) şi s-a desemnat, în calitate de administrator fiduciar al SRL „Invizibil”, ÎI „Tătaru Natalia”. De asemenea, s-a obligat organul executiv (directorul SRL „Invizibil” și contabilitatea) să transmită administratorului fiduciar desemnat gestiunea patrimoniului societății pe acțiuni în bază de bilanț și inventar, împreună cu registrele, actele contabile, financiare, de constituire a societății, alte acte ce țin de activitatea comercială a întreprinderii cu ștampilele acesteia și să nu creeze administratorului fiduciar impedimente în desfășurarea activității. S-a împuternicit administratorul fiduciar să efectueze inventarierea totală a patrimoniului SRL „Invizibil” cu dreptul de a intra în spațiile de serviciu, încăperile (depozitele) SRL „Invizibil” precum și cele aflate în folosința acesteia, pentru cercetarea bunurilor și documentelor aflate în ele. Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 04.03.2014, s-a casat încheierea datată cu 05.12.2013 de aplicare a măsurii asiguratorii.

 

Cazul V - „Agrocons Business”

La 26.04.2007, Vasile Chitiniuc și Anatol Chitiniuc au acționat în judecată SRL „Agrocons Business” şi pe Victor Darovan, solicitînd dizolvarea SRL „Agrocons Business” cu deschiderea procedurii de lichidare și luarea masurilor de asigurare prin instituirea administrării fiduciare, prin interzicerea organului de conducere să emită decizii, să încheie acte juridice și să întreprindă acțiuni în numele societății, să transmită administratorului fiduciar împuternicirile de administrare, folosire, păstrare și pază a bunurilor societății. Drept motiv, reclamanții au indicat „imposibilitatea adoptării vreunor decizii de adunarea generală a asociaților din cauza neînțelegerilor grave dintre asociați care dispun de cotele de participare în proporții egale: Victor Darovan – 50%, Anatol și Vasile Chitiniuc – 50%”. Astfel, prin instituirea administrării fiduciare, a fost în fapt preluat controlul ilegal asupra activității.

Dacă asociații dispun de drepturi de vot în proporții egale (50% / 50%), hotărîrile urmează să fie adoptate unanim, dacă statutul nu prevede altfel. O neînțelegere cu privire la anumite chestiuni de activitate economică a întreprinderii nu dă dreptul unuia dintre asociați să preia controlul asupra societății comerciale prin instituirea administrării fiduciare ca o măsură de asigurare a acțiunii de dizolvare cu desemnarea administratorului fiduciar care acționează în interesele sale și a implementa viziunea sa contrar opiniei altui asociat. Dacă asociații unei societăți cu răspundere limitată nu pot ajunge la o înțelegere referitor la activitatea întreprinderii, există alte căi de apărarea judiciară a drepturilor sale, care sînt, printre altele, (1) încasarea prejudiciului de la persoanele cu funcție de răspundere, iar, (2) dacă a avut loc o fraudă comisă de administrator-asociat prin însușirea patrimoniului – chiar și excluderea asociatului, (3) acțiunea de regres, (4) acțiunea oblică; iar măsurile care pot fi efectuate fără implicarea instanței judecătorești sînt: (1) destituirea organelor de conducere cu alegere în această funcție a oamenilor neafiliați, (2) elaborarea și aprobarea regulamentelor interne atribuite în competența adunării generale, (3) aprobarea planurilor de afaceri (business-plan), (4) exercitarea funcției de control prin luarea cunoștinței cu toate actele societății, cu registrele contabile, prin implicarea unui expert sau prin efectuarea copiilor tuturor documentelor necesare în cauză și transmiterea lor auditorilor/experților independenți, (5) achiziționarea, la un preț stabilit prin negocieri dintre părți, a cotei părți a unuia dintre asociați de către un alt asociat sau de către persoane terțe dacă aceste persoane terțe au oferit prețul mai mare decît asociații existenți, (6) vînzarea întregului capital social unei personae terțe, sau vînzarea întreprinderii ca un complex patrimonial în modul prevăzut de art. 817-822 Cod civil.

În afară de aceste moduri menționate supra, există și posibilități, fie printr-o înțelegere dintre asociați, fie printr-o hotărîre judecătorească definitivă, după cum urmează: răscumpărarea, la preț de piață, a părții sociale pe care deține asociatul; sau separarea asociatului din societate cu un volum de active proporțional părții sociale pe care o deține.

În cazuri în care reclamantul depune cerere de chemare în judecată privind dizolvarea persoanei juridice și, ca o măsură de asigurare a acțiunii, solicită instituirea administrării fiduciare în ordinea prevăzute de art. 88, iar drept temei pentru acțiune invocă prevederile art. 59 alin. (3) lit.c) al Legii privind societățile cu răspundere limitată, care prevede că „În cazul în care asociații nu pot adopta o anumită hotărîre în decurs de 3 luni consecutive, în urma cărui fapt societatea suportă prejudicii, fiecare asociat este în drept să ceară: ... c) dizolvarea și lichidarea societății cu partajarea patrimoniului”, reclamantul urmează să dovedească prin probe pertinente (dar nu prin afirmații care nu au suport probatoriu prezentat) că sînt întrunite concomitent toate din următoarele condiții pentru o asemenea anumită hotărîre, și anume: (1) asociații nu pot adopta o anumită hotărîre în decurs de 3 luni consecutive, astfel în fiecare lună din cele trei consecutive, indicate de reclamant, a avut loc cel puțin o adunare în care asociații nu au adoptat această anumită hotărîre; (2) hotărîrea propusă este de competența adunării generale, pe o chestiune care prin lege sau prin statut este expres atribuită în competența adunării generale; (3) societatea suportă prejudicii, adică reclamantul urmează să probeze faptul existenței prejudiciilor, suportate de societate și faptul că prejudiciile menționate pot fi cu certitudine remediate printr-o hotărîre propusă; (4) legătura cauzală, ce demonstrează cu certitudine că prejudiciile se prelungesc în decurs de cel puțin 3 luni consecutive anume din faptul imposibilității adoptării hotărîrii propuse, iar nu din alte împrejurări, precum și hotărîrea propusă este unica remediere în acest caz, iar alte căi de încetare a prejudiciului, care pot fi utilizate fără implicarea adunării generale, nu există.

Cazuri similare am depistat şi la S.A. „Avicola-Nord”; C.F. „Econ-Renaștere” S.A., S.A. „Liga-2”, S.A. „Mecservice”, S.A. „Moldovahidromaș”, ÎM „Plimed-VG” SRL, „Sturion Com” SRL, „Vudpecher” SRL etc.

Am solicitat opinia unora din cei vizaţi de această problemă. Iată ce ne-a relatat Maxim Masiutin, Directorul „Ritlabs”:

„În Republica Moldova foarte des se întîmplă cazuri de preluare ilegală a controlului asupra unei societăţi comerciale (S.A., S.R.L.) prin instituirea administrării fiduciare în temeiul art. 88 Cod civil în cadrul măsurilor de asigurare la depunerea cerii de chemare în judecată privind dizolvarea întreprinderii. De exemplu, multe cazuri pot fi găsite chiar pe site-ul www.csj.md sau din informația publicată de sursele mass-media. În toate cazurile, cînd deciziile au fost publicate pe site-ul Curții Supreme de Justiție, cererile de chemare în judecată privind dizolvarea întreprinderii au fost vădit neîntemeiate și apoi au fost respinse, iar unicul scop al acestor cereri a fost doar instituirea, chiar și pe un timp relativ scurt (3-24 luni), a administrării fiduciare. În această perioadă, atacatorii raider reuşeau să facă tot ce planificaseră, cu consecințele catastrofale pentru companiile vizate. Cînd dosarul ajungea la CSJ, era deja prea tîrziu.

Am motive să cred că aceste cazuri despre care putem afla de pe site-ul CSJ sînt doar vîrful unui iceberg, deoarece încheierile de instituire a măsurilor de asigurare sînt emise de către judecătorii (prima instanță) și contestate doar de un singur nivel – curțile de apel, fără ca să ajungă la CSJ (CSJ doar indirect poate menționa aceste cazuri în unele litigii legate de cauza propriu-zisă de lichidare a întreprinderii, care, frecvent, nu ajunge pînă la CSJ). În majoritatea cazurilor, aceste atacuri de tip raider rămîn tăinuite. După cum cunoașteți, la moment practic nu lucrează sistemul de căutare a actelor judecătorești de dispoziție emise de judecătorii (prima instanță) și curțile de apel. Singura instanță la care relativ bine lucrează motorul de căutare este CSJ (chiar și acolo în compartimentul „Arhiva CSJ” orice încercare de a deschide un act judecătoresc se finalizează cu eroare a site-ului „Can't open file”, astfel arhiva deciziilor CSJ practic nu lucrează). Totodată, CSJ nu este investită cu funcții să examineze măsurile de asigurare. Astfel, în majoritatea cazurilor, aceste încheieri de instituire a administrării fiduciare, în temeiul art. 88 Cod civil, ca o măsură de asigurare a acțiunii, este practic imposibil de găsit. În ceea ce ţine de fondul cauzei, în toate cazurile ce pot fi găsite pe site-ul CSJ, cererea de chemare în judecată privind dizolvarea întreprinderii, într-un final, a fost respinsă ca neîntemeiată”.

Despre astfel de cazuri au relatat multe surse mass-media. Iată doar cîteva exemple:

https://www.zdg.md/editia-print/investigatii/ciornii-suspectat-de-atac-raider

http://www.curaj.net/?p=20121

http://www.curaj.net/?p=27800

http://www.azi.md/ro/print-story/15814

http://moldnews.md/rom/news/40532

https://point.md/ro/noutati/social/scandal-la-ferma-de-pasari-avicola-nord

http://www.jurnal.md/ro/import/2010/3/15/angajatii-avicola-nord-din-nou-la-proteste-182779/

http://www.jc.md/un-investitor-strain-face-apel-la-%E2%80%9Esovestea%E2%80%9D-moldovenilor/

https://cugetliber.wordpress.com/2009/08/20/escrocheriile-raiderilor-in-atacul-asupra-companiilor-fiduciare/

https://cugetliber.wordpress.com/2010/05/26/procuratura-anticoruptie-si-cccec-implicate-in-atacurile-raiderilor/

https://cugetliber.wordpress.com/2009/07/13/carnea-de-tun-a-raiderilor/

http://www.curaj.net/?p=20474

https://cugetliber.wordpress.com/2009/11/23/%E2%80%9Eavicola-nord%E2%80%9D-victima-unui-atac-raider

http://www.curaj.net/?p=27800

http://www.curaj.net/?p=20474

După cum am analizat, unii administratori autorizați au figurat în mai multe atacuri de tip raider sau în alte cazuri de instituire a administrării fiduciare. Printre aceştia se numără:

1. Popa Ion: S.A. „Mecservice”, SRL „Sturion Com”;

2. Criclivaia Diana; C.F. „Econ-Renaștere” S.A., CF „Europa Trust” SA;

3. Chitorog Lidia şi avocatul Selchin Igor: SRL „Alepa-Bas”, SRL „Ritlabs”;

4. Tătaru Natalia: SRL „Divers EuroConsult”, SRL „Invizibil”;

5. Ciauș Andrei - SA „Liga-2”, S.A. „Avicola-Nord”.

În acest context, www.curaj.net, în articolul „Avicola Nord”, victima unui atac raider”, publicat la 23 noiembrie 2009, a menționat următoarele: „În multe alte cazuri monitorizate de către publicația noastră online, s-a putut remarca faptul că, în derularea schemelor frauduloase, de cele mai multe ori raiderii se „împiedică” tocmai de Curtea Supremă de Justiție. Acest organism, prin verticalitatea reprezentanților săi, a reușit de multe ori să stopeze abuzurile instanțelor ierarhic inferioare, lucru de care raiderii sînt foarte conștienți”. Mai mult ca atît, potrivit informației publicate la http://www.curaj.net/?p=20474, „acest tip de schemă a fost pus în aplicare și în cazul altor mari companii sau societăți cum ar fi SA Carmez, Nord Mobila sau SA Gemeni”.

Astfel, aceste abuzuri au devenit cunoscute abia în anul 2009 și se folosesc pînă în prezent, nefiind efectuate careva măsuri pentru a le opri.

Apare întrebarea: Cu ce scop, legiuitorul ar fi putut să introducă art. 88 din Codul civil – instituirea administrării fiduciare - cînd aceasta, în practică, este mult mai drastică și disproporțională decît sechestrarea bunurilor și alte metode de asigurare acțiunii prevăzute de Capitolul XIII (asigurarea acțiunii) al Codului de procedură civilă (art. 174-182 CPC)? Care este numărul total al cazurilor cînd după acțiuni intentate în baza art. 87 Cod civil au fost aplicate alte măsuri de asigurare decît instituirea administrării fiduciare? Nu vine oare art. 88 din Codul civil în contradicție cu art. art. 9, art. 46, art. 126, art. 127 din Constituția Republicii Moldova, deoarece art. 88 Cod civil prevede restricții mult mai drastice asupra proprietății decît Capitolul XIII (asigurarea acțiunii) al Codului de procedura civilă (art. 174-182 CPC), avînd în vedere că, conform normelor cap. XIII CPC, valoarea maximă a patrimoniului blocat ar fi fost proporţională cotei deținute în capitalul social (capital acţionar), pe cînd art. 88 din Codul civil prevede blocarea întregului patrimoniu, indiferent de cota acționarului (asociatului) reclamant?

Din cauza mai multor atacuri de tip raider, săvîrșite cu implicarea ilegală a judecătorilor, care, prin folosirea abuzivă a prevederilor art. 88 Cod civil, fără citarea părților, emit încheierile de instituire a administrării fiduciare cu desemnarea unor anumiți administratori fiduciary pentru a înlocui actuala conducerea și a fura în această perioadă tot ce este posibil sau pentru a distruge o întreprindere concurentă – din această cauză proprietarii întreprinderilor nu simt că statul își onorează obligația sa de a-i proteja contra infractorilor care doresc să preia ilegal proprietatea lor. Prin urmare, oamenii pleacă din Moldova, populația scade, economia scade, veniturile în bugetul de stat scad, și, ca rezultat, scade abilitatea statului să ia măsuri necesare pentru a menține un nivel corespunzător de asigurare a securității sale, atît militare sau informaționale, cît și sociale. Dacă va continua această tendința, peste 10-25 ani nu vor fi resurse pentru a plăti pensiile, mai ales pensile judecătorilor care însuşi contribuie la distrugerea țării prin aplicare abuzivă a legii, mai ales art. 88 Cod civil. Încrederea oamenilor în puterea statului de a-i proteja trebuie să fie restabilită nu prin declarațiile goale, dar prin măsuri concrete întreprinse, luate de Parlament conform atribuțiile sale legislative, care trebuie să creeze un astfel de climat, în care atacurile de tip raider să nu fie posibile. Numai în acest caz economia va crește. Faptul că legiuitorul a introdus asemenea noțiuni vagi în art. 88 din Codul civil, care sînt folosite de raideri, este un neajuns admis de Parlament și trebuie să fie rezolvat tot de către Parlament!

Apropo, şi Curtea Constituţională ar putea interveni în soluţionarea problemelor generate de art. 88 din Codul Civil. Or, din cîte am aflat „Ritlabs” a depus la Curtea de Apel Chişinău cerere de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate şi s-a admis ridicarea excepţiei. Dosarul a fost transmis la Curtea Constiţutională. Deci, să vedem, cine va „demola” aşa-zisa bază legală de la care pornesc majoritatea atacurilor raider în Moldova – Parlamentul sau Curtea Constituţională?

Teofil KAMINSKI