SCRISOARE DESCHISA

Parlamentul Republicii Moldova

Guvernul Republicii Moldova

Curtea Constituţională a Republicii Moldova

Primăria mun. Chişinău

Directorului ANRE

Directorului IMGFL-23

Directorului SRL Apa-Canal Chişinău

INFOCOM

Agenţia pentru protecţia consumatorilor

 

De la locatarii blocului 19 pe bul. Grigore Vieru

 

Onoraţi demnitari de stat !

Ne adresăm cu o problemă, legată de legislaţia în vigoare, deoarece sub pretextul legii, de la consumatorii de apă, care şi-au procurat contoare de apă rece şi caldă, regulat le verifică (adică nu este nici o îndoială, că contoarele indică întradevăr volumul de apă consumată), nelegitim se sustrag mijloace considerabile. La 14 septembrie 2014 a întrat în vigoare Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 303 din 13 decembrie 2013 (Monitorul Oficial, 14 martie 2014, nr.60-65, p. I, art. 123). În alineatul (2) din art.29 al acestei legi este stabilit că în blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sînt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/chiriaşi sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum. Această lege, primită în grabă sub tensiunea partidului LDM a condus la majorarea tarifului la apă deoarece permite SRL Apa-canal să perceapă de la consumatori şi costul apei « virtuale », care în permanenţă curge din cauza că reţelele de apă sînt uzate În esenţa sa, această lege este o profanare a sensului utilizării contoarelor individuale de apă, iar în fapt constituie un instrument în mîinile «dibace» ale aşa numitului acordator de servicii pentru manipularea cu volumele de apă utilizate.... Unicul sens al acordării serviciilor sale acest acordator de servicii îl vede în majorarea tarifelor. Numai în anul 2007 tariful la apă s-a schimbat de 4 ori şi s-a majorat de la 2,62 lei pînă la 5,07 lei, iar în anul 2009 a atins nivelul de 9,19 lei, ceea ce constituie 350% faţă de nivelul anului 2007. Fiind monopolist în serviciile date, Apa-canal nu se străduie să lichideze pierderile de apă. Politica lui «tehnică» se limitează doar la majorarea tarifelor, incluzind în ele şi pierderile, care constituie circa 60% din tarifele existente. Concomitent, acordatorul de srvicii a considerat că aceasta este insuficient, respectiv au izbutit să influienţeze asupra primirii Legii nr.303. Conform punctului b) din alineatul (3) al art.29 din legea nominalizată, plata fără cota-parte va fi posibilă doar dacă operatorul, în baza tarifului distinct achitat de fiecare proprietar/chiriaş al apartamentului, instalează contoarele pentru evidenţa consumului de apă în fiecare apartament. Oameni buni, ce se petrece! Cu ce ocazie consumatorii, care au suportat deja cheltuieli pentru a procura contoare individuale, din an în an regulat le verifică, ba şi le scimbă în caz de necesitate, urmează a fi induse în noi cheltuieli pentru a satisface condiţiilor acestui punct? Ce se schimbă de la aceasta? Respectiv, cînd în facturi ca cota-parte a fost înscris 50% din apa folosită am încercat să studiem mecanismul calculării cotei părţi în exemplul blocului 19 pe bul. Grigore Vieru. Ne-am adresat la IMGFL-23, care este gestionarul blocului 19 pe bul. Grigore Vieru şi la Infocom. Este de menţionat, că de către IMGFL-23 prin ordin nu este numită o persoană, care ar fi obligată să participe la înscrierea indicaţiilor contorului blocului şi nu este inimplicat în acest lucru reprezentantul locatarilor. Respectiv, Apa-canal putea scri orice volum. În blocul 19 pe bul. Grigore Vieru sînt 44 apartamente, din care în 6 activează agenţi economici. Încă un agent economic activează în subsolul privatizat. Conform informaţiei primite de la IMGFL-23 din cele 44 apartamente ale blocului pentru luna iunie curent 15 nu au declarat volumul consumat de apă, iar în 7 apartamente contoarele de apă nu sînt verificate. Parvine întrebarea, de ce volumele nedeclarate de apă se distribuie, doar în aşa caz se primeşte că acest volum de apă se va achita dublu. Odată din contul la cota –parte distribuită locatarilor care şi-au onorat obligaţiunile, şi a doua oară – cînd acei ce nu au declarat volumul de apă consumat, îl vor declara. Mai mult ca atît. La Infocom ni s-a comunicat că din tot volumul de apă consumat în bloc, s-a exclus doar 36 metri cubi cum că folosiţi de cei 7 agenţi economici (inclusiv frizeria). Pentru comparaţie se propun doi locatari - pensionari din ap.36, care avînd contoare verificate li s-a calculat 15 metri cubi de apă în raport cu 10 utilizate. Apa-canal a refuzat să prezinte informaţie privind volumul de apă folosit de către agenţii economici din bloc.

Verificarea indicilor contoarelor în blocul 19 pe bul. Grigore Vieru de către reprezentantul IMGFL-23 cu reprezentantul locatarilor a fost efectuată avînd drept călăuză informaţia primită de la Infacom care a conţinut doar indicii pentru luna aprilie, din care, nu se ştie din care cauză, a lipsit informaţia privind indiccaţiile contorului ap.40. Verificarea a demonstrat că este un absurd distribuirea proporţională a diferenţei între datele contorului blocului şi a datelor contoarelor individuale ale locatarilor deoarece această diferenţă este posibilă din cauze care de fel nu înseamnă că apa este deja folosită. Astfel :

– unii din locatari nu raportează la timp volumul de apă consumată, care fiind raportat ulterior, prin distribuirea anticipată a cotei părţi conduce la plata dublă al aceluiaşi volum de apă (15 apartamente din cele 44):

– apartamentul 40 nu se gestionează de IMGFL-23, cu toate că în el sînt locatari, dar nu agent economic, respectiv, volumul de apă folosită de locatarii indicaţi nu a fost exclus din diferenţa dintre contorul blocului şi contoarele individuale;

– locatarii oneşti, în majoritatea sa, în facturi indică consumul apei la data achitării, odată cu primirea facturilor la data de 15-16 a fiecării luni, iar indicii contorului blocului se fixează la finele lunii.

Amuzant este că în factură este menţionat că durata perioadei în care contoarele se consideră verificate este de 5 ani. Atunci, dacă contoarele noastre corespund acestor cerinţi, de ce nu se ţine cont de acest fapt şi ne obligă să plătim cota-parte în mărime de 50-60 % din volumul apei folosite (inclusiv a cei virtuale?). Orice persoană, care gîndeşte treaz înţelege, că distribuirea pur şi simplu a diferenţei între indicii contorului blocului şi contoarele individuale, neluînd în seamă contoarele verificate este o lezare a drepturilor locatarilor care au procurat şi au verificat contoarele individuale de apă. De asemenea este un absurd de a impune locatarii, proprietari de contoare individuale verificate să procure repetat contor individual pentru a nu plăti cota-parte.

În contextul celor expuse solicităm să fie aplicat moratoriu asupra legii nr.303 din 13 decembrie 2013 pînă la executarea următoarelor cercrtări şi măsuri:

A intenta o comisie parlamentară cu contribuirea Curţii de Conturi privind verificarea activităţii SRL «Apa-Canal» Chişinău pentru perioada anilor 2002-2015 cu analiza utilizării creditelor şi granturilor primite în scopul instalării contoarelor pentru evidenţa consumului de apă;

A organiza un control total a stării tehnice a reţelelor de apă rece şi caldă în blocurile fondului locativ municipal cu elaborarea paşaportului tehnic şi planul de măsuri pentru fiecare casă municipală de locuit;

A asigura toţi consumatorii de apă cu contoare de apă rece şi caldă din contul acordatorului de servicii;

A asigura transparenţa evidenţei apei utilizate de fiecare apartament al blocurilor supraetajate, în legătură cu ce de obligat «Infocom» să prezinte lunar gestionarului blocului locativ bilanţul de calcul al apei utilizate, iar gestionarul blocului locativ să asigure cu această informaţie reprezentanţii blocurilor locative, pentru ca aceştia să aducă informaţia menţionată la cunoştinţa tuturor consumatorilor de apă;

A înscrie indicaţiile contoarelor blocurilor locative privind apa folosită să se efectueze doar în prezenţa reprezentantului locatarilor.

În cazul în care aceste măsuri nu vor fi primite, solicităm un demers către Curtea Constituţională, privind considerarea alineatelor (2)-(4) din articolul 29 al Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 ca neconstituţionale.

În contextul celor menţionate, comunicăm, că categoric refuzăm să achităm cota-parte aplicată suplimentar la indicaţiile contoarelor verificate de apă rece şi aşa numită caldă, care pe parcursul zilei are temperatura de circa 25-30 grade Celsius, şi numai după orele 23 uneori atinge temperatura de 60 grade. Concomitent, menţionăm, că cerinţa de a mai procura odată din cont propriu contoare este o lezare gravă a drepturilor consumatorilor. În ce ţine de diferenţa dintre contorul blocului şi a contoarelor individuale, depistarea şi înlăturarea cauzelor formării acesteia ţine integral de gestionarul blocului, căruia pentru această gestionare fiecare apartament achită circa cîte pînă la 100 lei lunar.

Tel. de contact: 022 21- 33-71

0798 28 630

022 24-33-21