FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE A USM LA 65 DE ANI

Prezență activă în sistemul academic și în viața economică

Orice aniversare a facultății este un prilej de bucurie și mîndrie pentru noi, profesorii universitari, care ne-am legat destinul de ea – inițial studiind acolo, formîndu-ne ca specialiști, ca apoi să rămînem și să muncim la Alma Mater, să contribuim la formarea a mai multor generații de specialiști de înaltă calificare, dar și de cadre științifico-didactice. E vorba de Facultatea de Științe Economice a USM care marchează actualmente o frumoasă aniversare – 65 de ani de la fondare. Calea mea științifico-didactică este asemănătoare cu cea a altor zeci și sute de cadre universitare care prin responsabilitate, dăruire și multă carte au descoperit frumosul și sublimul în ochii curioși ai învățăceilor, ghidați fiind spre culmile profesiei, cercetării științifice și umanismului.

Absolvind Facultatea de Economie în a. 1981 cu Diplomă de Excelență, am fost invitată aici ca să îmbrățișez profesia de cadru universitar. Aici am crescut profesional în calitate de cadru didactic, de cercetător, acumulînd și experiență managerială, inițial în funcție de prodecan, șef de catedră, iar ulterior – de decan al Facultății de Științe Economice (din a. 2011). Ași avea multe de spus referitor la acești 37 de ani de activitate la Alma Mater. Dar să revenim la evenimentul principal – aniversarea facultății noastre, condițiile și istoricul creării ei.

Fondată la 1 septembrie 1953, Facultatea de Economie a avut ca premise dezvoltarea la începutul anilor '60 a industriei, generînd astfel o necesitate acută de cadre naționale calificate în analiza şi planificarea economică. În perioada respectivă, din cei 350 de economişti-planificatori care activau în republică doar 48 aveau studii superioare de specialitate. Numărul sporit planificat de cadre în domeniu – 1250 de economişti – a justificat înființarea Facultății de Economie cu specialitățile Finanţe şi Economia industriei în cadrul Universităţii de Stat din Chișinău. În decursul a 65 de ani de activitate (cu mici întreruperi obiective), Facultatea de Științe Economice (noua denumire) a crescut de la un an la altul, s-a maturizat, ocupînd un loc bine determinat în cadrul USM și comunității academice din țară.

Interesul sporit al tinerilor pentru ştiințele economice s-a reflectat în rezultatele concursului de admitere la studii, cînd la cele 50 de locuri anunțate ale facultății au fost depuse 220 de cereri sau 4,4 persoane pe un loc. În cadrul facultăţii activau trei catedre: Economie de Ramură; Finanţe şi Credit; Evidență Contabilă şi Statistică, ale căror scop primordial a constituit pregătirea cadrelor de înaltă calificare pentru industrie, finanțe și credit.

Prima promoție a facultății a fost lansată în 1958, ea a pus începuturile formării în republică a economiştilor, specialişti care urmau să se încadreze activ în elaborarea proiectelor economice, în soluţionarea problemelor financiare, în promovarea știinţei economice etc. Din momentul creării, Facultatea de Ştiinţe Economice a USM a fost orientată spre cercetarea-dezvoltarea proceselor și fenomenelor economice ce au loc în condiţiile globalizării, restructurării și dezvoltării durabile. Fiind o prezență activă în sistemul academic național, în viața economică și socială, actualmente, facultatea dispune de specialişti de calificare înaltă cu rezultate remarcabile, care ştiu să-şi organizeze activitatea în colaborare cu savanţi de la alte instituții de profil din țară, cît și de peste hotare.

Începînd cu anul 2002 de la redeschidere în cadrul USM, facultatea participă activ la cercetarea problemelor privind modernizarea și dezvoltarea sistemului economic, pregătind cadre de înaltă calificare în această ramură. La realizarea dezideratului contribuie și specializarea colaboratorilor noștri pe anumite domenii economice, fiind integrați în cele patru departamente ale facultății: Finanțe și Bănci; Administrarea Afacerilor; Contabilitate şi Informatică Economică; Economie, Marketing și Turism. Din anul 2002 de la redeschidere în cadrul USM, au absolvit facultatea 9693 de studenţi şi 2394 masteranzi, în ansamblu, peste 12 mii de tineri specialiști pentru economia națională.

Astăzi Facultatea de Științe Economice este una dintre cele mai dinamice și moderne componente a USM, unde își fac studiile peste 11000 de studenți la diverse specialități, inclusiv la cele economice. USM este lider printre universităţile din R. Moldova, conform Clasamentului mondial Ranking Web of Universities (Webometrics), top elaborat în iulie 2018 de către Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice de la Ministerul Ştiinţei şi Inovării al Spaniei.

Facultatea de Științe Economice și-a cîștigat încrederea în mediul de afaceri național prin calitatea procesului de formare a absolvenților. Aici este implementat managementul fundamentat pe un sistem de valori: calitate, excelență și etică în prestanța academică și de cercetare. Astăzi facultatea vine cu o ofertă diversificată de programe la 2 domenii de studii: Științe Economice și Servicii, 6 programe de licență, 9 programe de masterat, 4 programe de doctorat la 2 profiluri științifice.

Cursuri, manuale, resurse ale bibliotecii, laboratoare bine dotate reprezintă, în ansamblu, suportul pregătirii multifuncţionale a studenţilor. Întregul proces educațional și de cercetare este derulat în concordanță cu imperativele standardelor de calitate. O dovadă o constituie înalta apreciere din partea instituțiilor internaționale și europene de asigurare a calității în domeniul programelor de studii universitare. Astfel, în anul 2016, Facultatea a obținut acreditarea internațională a 2 programe de studii, licență: Programul Contabilitate – evaluat și acreditat de către Asociația Experților Contabili Autorizați din Marea Britanie și Programul Finanțe și bănci, pe o perioadă de 5 ani, de către Agenția pentru Asigurarea Calității (AQAS) din Germania.

În scopul realizării proiectelor multiple de cercetare, didactice şi culturale, dinamizării mobilităţii academice a studenţilor, în anul 2011, la inițiativa rectorului Gh. Ciocanu, a fost constituit Consorțiul Universităților din care fac parte: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Al. Russo” din Bălți, Universitatea Națională „Iu. Fedkovici” din Cernăuți, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea Națională de Arte „G. Enescu” din Iași, în total 6 instituții de învățămînt superior. În baza Acordului Instituțional de Colaborare, semnat de USM și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, masteranzii înmatriculați la programele Audit și expertiză financiară și Audit şi Guvernanță Corporativă obțin diplome duble din partea universităților organizatoare. În același context, a fost semnat și Acordul de cooperare pentru cotutela tezei de doctor. La etapa actuală 20 de tineri, ciclul II (10 la anul 1 de studii şi 10 la anul 2) sînt încadrați în programele respective pentru a obține diplomă dublă, semnate de două universități, iar un doctorand își pregătește teza pentru susținere prin cotutelă.

În baza Acordului de colaborare, semnat la 7 februarie 2017 între USM şi Universitatea din Girona, Spania, în vederea obţinerii diplomelor duble în cadrul Programului Management şi Marketing Hotelier şi Turism, absolvenții Nicolae Cojocaru, Ecaterina Seriojecichin și Daria Paladi au finalizat studiile cu susţinerea publică în engleză a tezelor de master (a. 2017-2018), organizate în Centrul de Excelenţă Turism şi Activitate Hotelieră. În așa fel, acești tineri, în premieră, au devenit deţinători ai diplomei duble de master.

Parteneriatele europene şi internaţionale au asigurat accesul la informaţii şi schimburi de experienţă, la mobilităţi didactice şi ştiinţifice. De un real folos sînt şi mobilităţile de cercetare și academică din cadrul diverselor programe, la care USM este parteneră. De acestea, cît și de facilităţile oferite de programele de mobilitate Erasmus+, Erasmus Mundus, Ianus I și Ianus II, AUF, Humboldt etc. s-au bucurat numeroase cadre didactice şi studenţi ai facultăţii noastre în universitățile europene.

Cercetările realizate de către doctoranzi și postdoctoranzi se integrează în direcţia strategică de cercetare a Facultăţii de Ştiinţe Economice: Modalități de eficientizare a sistemului economico-financiar în contextul restructurării economiei Republicii Moldova orientate spre o dezvoltare durabilă. Obiectivele direcţiei de cercetare se armonizează cu Strategia USM privind activitatea de cercetare, dar și cu imperativele clasificărilor ştiinţifice şi academice europene şi internaţionale.

Din anul 2014, la Facultatea de Științe Economice își desfășoară lunar ședințele Seminarul Științific ”Probleme socio-economice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii”, pe care am onoarea sa-l conduc. Materialele, prezentate și discutate în cadrul lui, ulterior se editează anual în Culegerii de materiale științifice ale Seminarului, care în 2018 a ajuns la a patra ediţie. Volumele cu publicații științifice, precum şi revistele Studia Universitatis Moldaviae, seria Științe Economice și Exacte asigură vizibilitatea în cercetarea ştiinţifică, dar şi cuantificarea eforturilor în sistemul de valori academice.

Produsele ştiinţifice ale cadrelor universitare sînt materializate în teze de doctorat, monografii, studii şi articole publicate în edituri de prestigiu, în reviste naționale și internaționale, recunoscute ISI, indexate BDI. În ultimii ani, au fost organizate conferinţe internaţionale cu o largă şi prestigioasă reprezentare academică şi ştiinţifică din Turcia, Belarus, Rusia,Ucraina, România, Georgia, Cehia.

O importanţă majoră în consolidarea prestanței academice și a infrastructurii au avut-o numeroasele proiecte internaţionale şi europene de cercetare și inovare. Facultatea a participat în mai mult de 10 proiecte naționale și internaționale și în 2 proiecte Erasmus+ în derulare.

Un rol esențial în procesele inovatoare promovate de Facultatea de Ştiinţe Economice este asigurat de Incubatorul de Inovare ”Inventica USM”, creat în cadrul a cinci proiecte (2012-2018) sub conducerea dlui Marian Jalencu, doctor, conferențiar universitar. Ca rezultat, a fost incubat primul rezident al incubatorului inovațional – SRL ”Hygieiacom”; implementat sistemul de relații de mentorat studențesc pentru susținerea start-up-urilor inovative studențești; realizate două ediții a Tîrgului start-up-urilor “Cele mai bune idei de afaceri inovative” (peste 20 de planuri de afaceri inovative studențești) etc.

Activitatea ștințifică se desfășoară atît la universitatea noastră de bază, cît și în cadrul unor vizite de cercetare în instituțiile partenere. Bunăoară, începînd cu a. 2014, profesorii de la facultatea noastră au participat în cadrul unor stagii la cercetări şi schimb de experienţă, organizate la Universitatea de Stat din Tbilisi, Universităţile din Girona şi Barselona (Spania), Roma (Italia), Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și Universitatea din Tartu (Estonia) etc. Totodată, în perioada anilor 2011-2018, 36 de studenţi, masteranzi și profesori de la Facultatea de Științe Economice au participat în diverse programe de mobilitate ERASMUS la universitățile din Polonia, Italia, România, Turcia, Austria, Bulgaria, Spania, Lituania.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor s-a concretizat în rezultate deosebite obţinute la concursuri de burse de merit, sesiuni naționale de comunicări științifice studențești, conferinţe internaţionale, concursuri naționale ale studenţilor economişti, precum și ale proiectelor de afaceri, fiind apreciați pe primele poziții. În această ordine de idei, se înscrie Conferinţa știinţifică internaţională a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor cu tema „Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor cercetători”, organizată în premieră la 15 decembrie 2017 în comun cu Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea ”1 decembrie 1918” din Alba Iulia. În mai 2018, 6 studenți ai Facultății de Științe Economice a USM au fost distinși cu Diplome de gradul I și gradul II la Concursul Internațional al lucrărilor științifice studențești în domeniul economiei. La această competiție intelectuală au participat 187 studenți din 33 instituții de învățămînt superior din R. Moldova, Ucraina, Bulgaria, Federația Rusă, Belarus, Kazakhstan și Kyrgyzstan.

Am răsfoit doar niște file din volumul impresionant al activității noastre, adunat detaliu cu detaliu pe un lung traseu de 65 de ani, parcurs cu demnitate și cu noi proiecte pentru viitor. Felicitări, dragi profesori și discipoli! La mai mult și la mai mare!

Galina ULIAN, doctor habilitat, profesor universitar, decanul Facultății Științe Economice a USM