DIN AGENDA PARLAMENTULUI (20 noiembrie 2019)

Competențele de asigurare a securității aeronautice vor reveni Poliției de Frontieră. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a dezbătut, în ședința de astăzi, Legea privind securitatea aeronautică, transmisă de către Președintele țării, Igor Dodon spre reexaminare și va propune plenului Parlamentului aprobarea modificărilor înaintate de șeful statului.

Potrivit Președintelui țării, normele din Legea privind securitatea aeronautică, în redacția remisă spre promulgare, nu au atins scopul implementării reglementărilor europene din Acordul privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele membre. Acestea generează incertitudini și dificultăți în realizarea sarcinilor practice ale instituțiilor de profil, reduc și afectează competențele funcționale ale organelor publice menite să asigure regimul de securitate.

Președintele atenționează că legea examinată denaturează competențele Poliției de Frontieră, inclusiv asigurarea securității, aplicarea și gestionarea echipamentelor de securitate, și le transferă de facto către agentul economic care urmează să exercite controlul de securitate, iar organul de stat doar să-l asiste.

Legea privind securitatea aeronautică a fost adoptată de Parlament la 23 noiembrie 2018.

***

Republica Moldova urmează să colaboreze cu statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul combaterii corupției. Comisia politică externă și integrare europeană a susținut, în ședința de astăzi, avizul consultativ privind aprobarea semnării Acordului de colaborare.

Scopul Acordului este de a spori eficiența eforturilor naționale și cooperarea statelor CSI în domeniul combaterii corupției.

Programul de cooperare cu statele CSI se va referi la elaborarea și implementarea politicilor și activităților comune de combatere a corupției, de realizare a monitorizării anticorupție, îmbunătățirea cadrului legal în domeniu, consolidarea eforturilor pentru depășirea pericolului de creștere a numărului de infracțiuni în domeniul corupției, asigurarea schimbului de informații în domeniul combaterii corupției, precum și instruirea în domeniul anticorupție.

Acordul va fi încheiat pe o perioadă nedeterminată.

***

Comisia protecție socială, sănătate și familie a prezentat, în ședința de astăzi, raportul la proiectul de lege pentru modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019.

Proiectul specifică că tarifele pentru serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii serviciilor de plată se stabilesc din suma totală distribuită în anul bugetar curent. De notat că, potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, prestatorii sînt desemnați prin cerere de către beneficiar, iar tarifele pentru distribuirea serviciilor respective de stabilesc în mărime de cel mult 0,7% din suma distribuită prin virament și de 1% - în numerar, inclusiv la domiciliu.

De asemenea, în proiect se prevede că regularizarea sumelor anuale datorate pentru serviciile de distribuire se va efectua între Compania Națională de Asigurări Sociale (CNAS) și prestatorii de servicii de plată pînă la încheierea anului bugetar curent.

Autorii argumentează necesitatea modificării prin faptul că tarifele se achită lunar, iar părțile au nevoie de a regulariza sumele achitate pe parcursul întregului an cel tîrziu pînă la finele anului bugetar curent. ”Prezentul proiect se impune în vederea verificării reciproce în ansamblu a tranzacțiilor efectuate între CNAS și prestatorii de servicii de plată, conform actelor de verificare, precum și în scopul gestionării corecte a mijloacelor financiare destinate distribuirii drepturilor sociale către beneficiari”, se arată în nota informativă a proiectului.

Avînd în vedere importanta gestionării corecte a mijloacelor financiare publice, precum și faptul că prevederile actului legislativ vizat în proiect sînt aplicabile pe parcursul anului bugetar curent, autorii propun ca ajustările operate să intre în vigoare la data publicării actului în ”Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Proiectul de modificare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019 urmează a fi votat în două lecturi.

***

Republica Moldova urmează să colaboreze cu Federația Rusă în domeniul asigurării cu pensii. Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat, în ședința de astăzi, avizul consultativ privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Federația Rusă în domeniul asigurării cu pensii.

Scopul Acordului este asigurarea unui cadru de garanții de securitate socială pentru lucrătorii migranți din Republica Moldova, care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă și/sau domicialiază pe teritoriul unuia sau ambelor Părți contractante ale Acordului.

Acordul se va aplica pentru Republica Moldova în următoarele cazuri: pensia pentru limită de vîrstă, cea de dizabilitate, de urmaș, pensia și indemnizația de dizabilitate cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale, ajutorul de deces. În cazul Federației Ruse este vorba despre pensiile de asigurare pentru limită de vîrstă, de dizabilitate, de asigurare de urmaș, plata fixă la o pensie de asigurare, majorarea plății fixe și suplimentul la o pensie de asigurare, pensiile și plățile de acumulare finanțate din fondurile de economii de pensii, pensiile sociale, suplimentul social la pensii și ajutorul social de deces.

Acordul se va aplica persoanelor asigurate, cetățeni ai Republicii Moldova sau Federației Ruse, precum și membrilor famiilor acestora.

Acordul propus va substitui actualul Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind garanțiile drepturilor cetățenilor în domeniul asigurării cu pensii, semnat la 10 februarie 1995.

Pînă în prezent, Republica Moldova a încheiat acorduri de securitate socială cu 13 state.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului RM