DIN AGENDA PARLAMENTULUI-2 (30 iulie 2019)

Președinții de raioane vor fi aleși din rîndul consilierilor. Parlamentul a aprobat în prima lectură, în ședința plenară de astăzi, modificări la Legea privind administrația publică locală.

”Conform prevederilor actuale, în calitate de președinte al raionului, efectiv poate fi aleasă o persoană care să nu fie ales local și care să nu fi participat în campanie electorală, adică să nu dispună de reprezentativitate acordată de colectivitatea locală”, menționează autorii inițiativei legislative.

Alte modificări prevăd alegerea și eliberarea din funcție a viceprimarilor. Viceprimarii sînt aleși și eliberați din funcție la propunerea primarului, prin decizie a consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie este exclus de pe ordinea de zi la două ședințe consecutive de către consiliu sau nu întrunește numărul necesar de voturi la două ședințe consecutive, primarul numește sau eliberează din funcție viceprimarul prin dispoziție, care se aduce la cunoștința consiliului.

”Este extrem de important ca anume primarul să dețină un rol decisiv în procesul de selectare și numire în această funcție a persoanelor care se potrivesc viziunilor primarului și corespund cerințelor profesionale înaintate de el. În caz contrar, instituția de viceprimar se transformă în una formală, generatoare de conflicte și fără a contribui la eficiența actului guvernamental la nivel local”, se precizează în nota informativă a proiectului.

***

La Ceadîr-Lunga vor fi construite o serie de obiecte de menire social-economică. Parlamentul a aprobat, în ședința plenară de astăzi, modificări la Legea privind scutirea Consiliului orășenesc Ceadîr-Lunga de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren atribuit pentru construcția unui complex sportiv.

Potrivit autorităților, în prezent, un potențial investitor intenționează să construiască o fabrică de textile și o grădiniță. Autoritățile regionale și municipale caută oportunități pentru construcția pe terenul respectiv și altor obiecte de menire social-economică.

În 2013, a fost planificată construcția unui complex sportiv, în cadrul asistenței umanitare și a acordurilor cu Republica Azerbaidjan, fiind atribuit un teren de 10 hectare. Între timp, au fost revizuite planurile. În prezent, cu sprijinul Republicii Azerbaidjan, are loc construcția Școlii de Arte, care va fi finalizată în anul curent. Totodată, o parte din terenul atribuit pentru construcție este pustiu, iar autoritățile locale sînt în căutarea investitorilor pentru a-l utiliza eficient.

Potrivit autorului, adoptarea proiectului va permite Consiliului Municipal Ceadîr-Lunga să construiască pe respectivul teren atît un complex sportiv, cît și alte obiective de menire social-economică, fapt ce va contribui la dezvoltarea municipiului și la consolidarea potențialului său socio-economic.

***

Ministerul Finanțelor a prezentat Comisiei economie, buget și finanțe spre examinare și aprobare în prima lectură Proiectul de Lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019.

Conform Raportului privind executarea bugetului public prezentat de către Ministrul Finanțelor, d-na Natalia Gavriliță, executarea bugetului public național în primele 6 luni ale anului 2019 s-a încheiat cu un deficit bugetar de 2105,1 mil. lei, sau 1,01% în PIB, în condițiile în care ținta de deficit bugetar pentru anul 2019 a fost stabilită de 2,74% din PIB.

Cîștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia națională în primul trimestru al anului 2019 a constituit 6923,0 lei și s-a majorat în termeni nominali cu 17,2% față de primul trimestru al anului 2018. În sfera bugetară, cîștigul salarial mediu lunar a constituit 6842,0 lei, fiind în creștere cu 26,5%.

Veniturile populației au crescut preponderent din contul prestațiilor sociale în anul 2018 și au constituit în medie pe o persoană 2383,1 lei.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populației au constituit în medie pe o persoană 2407,9 lei fiind în creștere cu 7,0% în termeni nominali. Aproape jumătate din veniturile populației sînt cheltuite pentru procurarea produselor alimentare.

Mărimea medie a pensiei lunare la 01.04.2019 a constituit 1793,95 lei și s-a majorat cu 17% față de aceiași dată a anului 2018.

Conform prognozelor ajustate de către Ministerul Economiei și infrastructurii în anul 2019 se prevede o creștere economică reală în anul 2019 de circa 3,7%.

Pentru semestrul 1 al anului 2019, încasările veniturilor bugetului public național s-au majorat cu 1680,0 mil. lei, sau circa 6,0% comparativ cu perioada similară a anului 2018 și au constituit 29467,2 mil. lei.

Totodată, cheltuielile bugetului public național în semestrul 1 al anului 2019 s-au majorat cu 4677,6 mil. lei sau circa 17,4% comparativ cu perioada similară a anului 2018 și au constituit 31572,3 mil. lei.

Comparativ cu semestrul 1 al anului 2018, cea mai mare creștere au atins cheltuielile bugetelor locale – 31,7%. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat au înregistrat o majorare de 16,5%, bugetului de stat – 16,4%, iar ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală de 3,8%.

Estimările la partea de venituri și cheltuieli a bugetului public național s-a soldat cu majorarea deficitului față de estimările inițiale. În sumă nominală deficitul va constitui 5920,3 mil. lei, sau 2,9% din PIB.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Igor Munteanu, a ținut să precizeze, că Ministerul Finanțelor a activat într-un regim de constrîngere fiind impus să finanțeze proiecte politice de genul ”Arena Națională” pe fondalul creșterii galopante a cheltuielilor, atunci cînd veniturile stagnau și acest lucru trebuie să fie cunoscut de opinia publică.

În semestrul 1 al anului 2019, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 18196,9 mil. lei, ce includ: venituri generale și colectate – 18044,6 mil. lei, și veniturile proiectelor finanțate din surse externe – 152,3 mil. lei.

Din suma totală a veniturilor bugetului de stat, ponderea cea mai mare le revine impozitelor și taxelor – 93,92% sau 17090,8 mil. lei.

Veniturile colectate de către Serviciul Fiscal de Stat în semestrul 1 al anului curent au însumat 8532,3 mil. lei, cu 3,5% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018. Iar veniturile colectate de către Serviciul Vamal în primele 6 luni ale anului 2019 au fost în sumă de 10298,2 mil. lei, adică cu 6,6% mai mari comparativ cu perioada similară a anului 2018.

Transferurile către bugetele locale se majorează cu 429,6 mil. lei, dintre care 359,4 mil. lei sînt destinate sectorului educației.

Cheltuielile și resursele pentru Apărarea națională se prevăd cu o micșorare de 21,5 mil. lei sau circa 3,4% fașă de cel aprobat.

Se prevăd majorări de alocații în volum de 399,9 mil. lei pentru: Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural – 50,0 mil. lei; proiectul ”Programul în sectorul drumurilor” finanțat de BERD și BEI – 220 mil. lei; proiectul ”Reabilitarea drumurilor cu suportul Republicii Belarus” – 100,0 mil. lei; proiectul ”Reabilitarea drumurilor cu suportul Republicii China” – 395,8 mil. lei; proiectul ”Construcția stației Back-to-Back Vulcănești, LEA 400 kw” – 50 mil. lei; proiectul ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale din Republica Moldova” – 60 mil. lei, etc.

Proiectul prezentat de către Ministrul Finanțelor, d-na Natalia Gavriliță, presupune revizuirea și prioritizarea programelor de cheltuieli, fără a prejudicia cheltuielile prioritare și programele în curs de desfășurare.

Cheltuielile și resursele pentru Cultură, sport, tineret, culte și odihnă se prevăd cu o majorare de 50,1 mil. lei, precum și la domeniul Învățămînt se preconizează o majorare de 309,3 mil. lei sau circa 2,9% față de cel aprobat.

Politica bugetar-fiscală pentru anul 2019 se aliniază la angajamentele asumate în cadrul programului cu FMI în ceea ce privește asigurarea stabilității bugetar-fiscale și respectarea plafonului deficitului bugetar. Modificările propuse la partea de venituri și cheltuieli a bugetului de stat s-au soldat cu majorarea deficitului aprobat a bugetului de stat cu 164,6 mil. lei, în sumă nominală constituind 5703,3 mil. lei.

Ca pondere în PIB deficitul de casă a bugetului de stat va constitui 2,75%, comparativ cu 2,65% aprobat.

Ministrul Finanțelor, d-na Natalia Gavriliță a ținut să sublinieze, că modificarea soldului bugetar (deficit) va fi efectuată reieșind din păstrarea în vizor a cheltuielilor sociale, implementarea noului sistem de salarizare în sistemul bugetar și investițiile pentru proiectele demarate.

La situația din 31 decembrie 2019, soldul datoriei de stat în valori nominale va constitui 58282,5 mil. lei, diminuîndu-se cu 4729,1 mil. lei sau circa 7,5% față de valoarea aprobată, fiind influențat atît de diminuarea soldului datoriei de stat externe cu 2982,5 mil. lei ca urmare a diminuării intrărilor de împrumuturi de stat externe și prognozei de depreciere a monedei naționale față de dolarul SUA cît și de diminuarea soldului datoriei de stat interne cu 1756,6 mil. lei. Astfel, ponderea soldului datoriei de stat în PIB se va micșora cu 2,2 p.p. față de valoarea aprobată și la situația din 31 decembrie 2019 va constitui 28,1%.

Comisia economie, buget și finanțe, reieșind din cele discutate și necesitatea continuării dezvoltării proiectelor în desfășurare, și adaptării la situația macroeconomică existentă fără prejudicierea proiectelor sociale a propus proiectul Legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 în prima lectură pentru discuție în plenul Parlamentului.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului RM