CIND SI CUM SI-AR PUTEA INTOARCE BANII TURISTII MOLDOVENI CARE REFUZA SA MAI PLECE IN TURCIA

Cetă­țe­nii care și-au cum­pă­rat pachete turis­tice pen­tru odihna pe lito­ra­lul din Tur­cia riscă să nu-și poată întoarce banii, dacă decid că nu vor să mai plece, urmare a situației social-politice din această șată. Atît Agen­ția Turis­mu­lui a R. Mol­dova, cît și Agen­ția pen­tru Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor, au decla­rat că, con­trac­tul poate fi anu­lat, iar banii res­ti­tu­iți, doar în cazuri de forță majoră. 

„Atît timp cît nu este decla­rat ofi­cial, nici de Minis­te­rul de Externe din R. Mol­dova, nici de par­tea turcă, situ­a­ție excep­țio­nală sau ceva de genul acesta, înseamnă că nu pot fi nici schim­bări în iti­ne­rar. În mare parte ar ieși că este un moft al cetă­țea­nu­lui sau a turis­tu­lui de a nu pleca”, a decla­rat Dorin Mîn­dreanu, șef direc­ție în cadrul Agen­ției Turis­mu­lui a R. Mol­dova.

Acesta admite că după eve­ni­men­tele din Ankara și Istan­bul oame­ni­lor le este frică să plece în Tur­cia, dar afirmă că nu depinde doar de Agen­ția de Turism întoar­ce­rea bani­lor.

„Să ne gîn­dim din alt punct de vedere, turis­tul a mers la această agen­ție de turism și a achi­zi­țio­nat pache­tul turis­tic. Agen­ția, res­pec­tiv, a trans­fe­rat banii hote­lu­lui, pres­ta­to­ru­lui de ser­vi­cii de acolo, ast­fel se con­firmă rezer­va­rea locu­lui. Acum, turis­tul se adre­sează com­pa­niei de turism pen­tru a-i res­ti­tui banii, iar agen­ția din Mol­dova face soli­ci­tare în Tur­cia, la care evi­dent i se refuză și i se spune că atît timp cît nu este anun­țată stare excep­țio­nală, noi nu vă putem întoarce banii. Ei nu au motive”, a mai menționat sursa citată.

Pînă acum, potri­vit repre­zen­tan­tu­lui Agen­ției Turis­mu­lui a R. Mol­dova, nimeni din­tre turiști nu s-a adre­sat la insti­tu­ție cu ast­fel de soli­ci­tări. Tot­o­dată, Dorin Mîn­dreanu afirmă că cei care vor să încerce ram­bu­r­sa­rea sumei pen­tru pache­tul turis­tic, ar putea să o facă doar prin inter­me­diul instan­ței de jude­cată.

Și Ambasada Turciei la Chișinău a transmis astăzi un mesaj în care menționează căniciun turism moldovean nu a fost afectat de evenimentele din această țară și că nu ar trebui să fie motive de îngrijorare.

Potrivit statisticilor, anual 130.000 de moldoveni își petrec vacanța în Turcia.

Sursa: agora.md