CE SE FACE LA GUVERN

Premierul solicită măsuri urgente pentru a ducerea în albia legală a activității agenţilor economici

La ședința Cabinetului de miniștri, Prim-ministrul s-a referit la abuzurile din partea instituţiilor statului asupra agenţilor economici şi importanţa combaterii acestui fenomen pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova.

Şeful Executivului a menţionat că a primit informații din care rezultă că autorităţile exercită presiuni asupra întreprinzătorilor, favorizînd, în acelaşi timp, pe cei care îşi desfăşoară activitatea ilegal. Drept exemplu, Premierul a adus în atenţie comercializarea ilegală a alcoolului şi accesibilitatea procurării băuturilor alcoolice fără mărci de acciz, accentuînd necesitatea eliminării fenomenului contrabandei pentru a oferi condiţii egale tuturor agenţilor economici.

Totodată, Premierul a accentuat importanţa intervenţiei prompte în lupta cu salariile în plic şi economia tenebră. “În Republica Moldova noi nu vom fi în stare să avem o dezvoltare economică şi nu vom putea să achităm pensii decente, salarii, să facem investiţii în infrastructură, atît timp, cît nu vom lucra în cadrul legal”, a menţionat Pavel Filip.

În context, şeful Executivului a solicitat instituţiilor statului să îşi concentreze eforturile în vederea soluţionării problemelor existente şi atragerii la răspundere a persoanelor care activează în afara legii. “Vreau să mă clarific în această situaţie, să vedem de ce avem abuzuri faţă de cei care lucrează legal şi nu atragem atenţia la cei care activează ilegal. Voi fi foarte categoric. Vom merge ferm înainte pentru a impune regulă”, a declarat Premierul.

 

Pavel Filip: Moldova va avea parte definanțare, pentru că UE separă clar politizarea de cooperarea instituțională

La ședința Executivului, Prim-ministrul Pavel Filip a vorbit despre importanța asistenței macrofinanciare de 100 milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru țara noastră și s-a referit la tentativa unor politicieni de la Chișinău de a bloca această finanțare.

Șeful Executivului a menționat că procedurile sînt complexe, or acordul trebuie să fiecoordonat și aprobat de trei instituții: Comisia Europeană, Consiliul UEși Parlamentul European. Totodată, Pavel Filip a menționat că în cadrul dezbaterilor care au avut loc ieri în Parlamentul European au fost expuse păreri diferite, dar concluzia este una: se insistă ca asistența macrofinanciară să fie acordată Republicii Moldova.

Premierul a remarcat că acest subiect este unul care ar trebui să unească clasa politică, nu să provoace speculații și a îndemnat opoziția să nu facă presiuni la fel ca în cazul Acordului cu Fondul Monetar Internațional. În context, Premierul a amintit că Acordul nu prevede doar finanțarea, ci și o serie de condiționalități, iar punîndu-le în aplicare, Guvernul a reușitsă înregistreze progrese în mai multe domenii, în special în sectorul financiar-bancar.

În această ordine de idei, Prim-ministrul a subliniat că ajutorul din parte UE va fi acordat în trei tranșe, fiecare dintre ele fiind precedată de cîte zece condiționalități referitoare la diverse domenii.

„Acești politicieni dau o lovitură dublă prin presiunile pe care le fac, în primul rînd asupra cetățenilor și totodată, asupra reformelor care vor frîna. Am certitudinea că Moldova va avea parte de această finanțare, pentru că UE separă clar politizarea de cooperareainstituțională. Ne vor judeca în baza reformelor, acțiunilor și rezultatelor. Continuăm implementarea Acordului de Asociere și a tuturor angajamentelor asumate cu Banca Mondială și cu FMI”, a conchis Pavel Filip.

 

Organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor, în atenţia Guvernului

Executivul a aprobat o hotărîre privind organizarea odihnei pentru copii şi adolescenţi în sezonul estival 2017.

Documentul stabileşte competenţele responsabililor în vederea finalizării,pînă la 20 mai 2017, alucrărilor de pregătire a taberelor de odihnă pentru copii şi adolescenţi, inclusiv a celor cu sejur de zi, dotîndu-le cu inventarul şi utilajul necesar.

Costurile orientative pentru o zi în taberele de odihnă finanţate din bugetul de stat variază între 129 și 196 de lei pe zi.

Guvernul oferă gratuit 25% din totalul biletelor repartizate în taberele de odihnă mai multor categorii de copii şi adolescenţi, printre care copiilor orfani, celor din familii defavorizate, monoparentale, precum şi familiilor cu trei şi mai mulţi copii.Restul biletelor în taberele de vară vor fi comercializate cu o reducere de 80% din costul total al biletului.

Totodată, Ministerul Educaţiei va achiziţiona 100 de bilete pentru elevii din România, 100 de bilete pentru elevii din zona de conflict din regiunile estice ale Ucrainei şi 50 de bilete pentru instituţiile ucrainene cu predare în limba română, precum şi va suporta cheltuielile pentru transport tur-retur pe teritoriul Republicii Moldova. Alte 300 de bilete vor fi procurate pentru elevii din instituţiile de învăţămînt general din raioanele de est ale Republicii Moldova şi oraşul Bender, subordonate Ministerului Educaţiei.

De asemenea, în scopul promovării imaginii Republicii Moldova, va fi achiziţionat un pachet turistic pentru 100 de elevi din România şi 150 de elevi din Ucraina.

 

Executivul susţine cinematografia autohtonă

Regulamentul de finanţare a cinematografiei, aprobat în cadrul ședinţei Cabinetului de miniştri, are drept scop aplicarea unui sistem echitabil şi transparent de acces la resursele financiare publice destinate cinematografiei.

Documentul stabileşte modul şi condiţiile de distribuire şi utilizare a resurselor financiare pentru finanţarea proiectelor, producţiei şi coproducţiei cinematografice, festivalurilor de film. De asemenea, Regulamentul prevede alocarea mijloacelor financiare pentru promovarea pe plan internaţional a cinematografiei autohtone prin participarea filmelor şi a cineaştilor din Republica Moldova în cadrul tîrgurilor şi festivalurilor internaţionale de film, finanţarea evenimentelor cinematografice pe teritoriul Republicii Moldova, restaurarea şi digitizarea filmelor şi materialelor care fac parte din patrimoniul cinematografic.

Finanţarea activităţii cinematografice din bugetul de stat se va face prin intermediul Centrului Naţional al Cinematografiei, în baza selecţiei de oferte, care va fi organizată nu mai rar de odată în an, şi nu poate depăşi cota de 50% din devizul proiectului. Cuantumul de finanţare pentru fiecare proiect va fi stabilit de Consiliul Centrului,în ordinea descrescătoare a punctajului acordat proiectului şi în limita mijloacelor prevăzute.

În scopul punerii în aplicare a Regulamentului, pentru anul 2017 au fost alocate șase milioane de lei. Pentru valorificarea banilor, Regulamentul stabilește perioada de prezentare a dosarelor pentru concursul proiectelor cinematografice de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărîrii aprobată de Executiv.

 

Programul naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D, aprobat de Guvern

Cabinetul de miniştri a aprobat Programul naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021 şi Planul de acţiuni privind implementarea acestuia. Documentul are ca scop reducerea morbidităţii prin hepatitele virale acute, cronice şi ciroze cel puţin pînă la indicii înregistraţi în majoritatea ţărilor europene, cu ameliorarea situaţiei epidemiologice şi a stării de sănătate a populaţiei Republicii Moldova.

Astfel, autorităţile îşi propun dezvoltarea serviciilor de diagnostic a hepatitelor virale B, C şi D, implementarea măsurilor de profilaxie, realizarea cercetărilor ştiinţifice şi informarea populaţiei privind consecinţele grave ale îmbolnăvirii prin hepatitele nominalizate. De asemenea, printre obiectivele stabilite în Program se regăseşte asigurarea accesului pacienţilor cu hepatite B, C şi D la servicii calitative de tratament şi îngrijire continuă.

În urma realizării acţiunilor propuse se urmăreşte majorarea ratei depistării precoce a persoanelor infectate cu hepatite virale B, C şi D, asigurarea laboratoarelor zonale şi teritoriale cu teste de diagnostic, precum şi elaborarea Registrului funcţional privind monitorizarea tratamentului hepatitelor virale acute şi cronice.

Costul estimativ al implementării Programului este de 442,8 milioane lei, destinate asigurării tratamentului bolnavilor în secţiile specializate cu utilizarea preparatelor antivirale, dezvoltării serviciilor de diagnostic de laborator, vaccinării şi altor măsuri de profilaxie.

 

Invitaţiile pentru străini vor fi eliberate online

Cabinetul de miniștri a aprobat completări și modificări la Regulamentul privind eliberarea invitaţiilor pentru străini. Noile prevederi vor permite solicitanților să depună cererea în regim onlineşi să obţină actul necesar în format electronic.

Documentul aprobat reglementează condiţiile de depunere a cererii, precum şi procedura de examinare şi adoptare a deciziei în acest sens. Astfel, în vederea solicitării vizei de scurtă şedere pentru cetăţenii altor state, persoanele fizice cu domiciliu permanent/ temporar în Republica Moldova sau persoanele juridice vor depune cererea şi documentele prevăzute în Regulament în format digital, acestea fiind stocate şi gestionate de autoritatea competentă pentru străini. În urma examinării, invitaţia electronică sau refuzul eliberării actului va fi expediat solicitantului la poşta electronică indicată, într-un format care să asigure vizualizarea şi imprimarea.

Recepționarea şi examinarea solicitărilor în regim online va simplifica procedurile existente, prin reducerea termenului de prestare a serviciului respectiv și diminuarea costurilor suportate de solicitant.

În prezent, cetăţenii a 85 de stateau nevoie să obținăinvitaţii în vederea perfectării vizei de intrare în Republica Moldova.

 

Măsuri de sporirea protecției consumatorilor

Cabinetul de miniștri a aprobat Planul de acţiuni pentru perioada 2017-2020 de implementare a Strategiei în domeniul protecției consumatorilor.

Documentul a fost elaborat în conformitate cu cele patru obiective majore ale Strategiei: scăderea riscului de apariţie a produselor şi serviciilor periculoase pe piaţă, reducerea nivelului tranzacţiilor prejudiciabile pentru consumatori, educarea și informarea consumatorului, eficientizarea procesului de revendicare a drepturilor şi de recuperare a prejudiciilor.

În particular, este prevăzută armonizareacadrului normativ național cu cel al Uniunii Europene în ceea ce privește cerințele minime de calitate și inofensivitate a produselor și serviciilor. Totodată, este preconizatăelaborarea și implementarea programelor sectoriale de supraveghere a pieței, cooperarea eficientă dintre autoritățile abilitate în domeniul protecției consumatorilor.

Realizarea acțiunilor planificate va fi finanțată în limitele bugetului aprobat, precum și din resursele oferite de partenerii externi de dezvoltare.

 

Planul de acțiuni privind dezvoltarea comerţului interior, aprobat de Executiv

Executivul a aprobat Planul de acțiuni 2017-2018pentru realizarea celei de-a doua etape de implementare a Strategiei de dezvoltare a comerţului interior pentru anii 2014-2020.

Documentul a fost elaborat pentru a sistematiza acţiunile care deja au fost realizate în perioada 2014-2016, precum și pentru a trasa noi direcţii de dezvoltare a comerţului de produse şi servicii.

Astfel, este prevăzută perfecționarea cadrului juridic aferent activității de comerț, inclusiv elaborarea regulamentelor sanitare privind prestarea anumitor tipuri de servicii, actualizarea normativelor privind emiterea zgomotului și vibrației, prevenirea și stingerea incendiilor, protecția mediului şi a muncii.

De asemenea, noul Plan înglobează acțiuni ce vizează dezvoltarea infrastructurii comerciale, inclusiv în localitățile rurale, modernizarea modelelor de distribuţie a mărfurilor şi serviciilor, sporireacompetitivității produselor autohtonepe piața internă, precum şicreștereanivelului profesionalal personalului încadrat în activităţile din comerţ.

O atenție deosebită va fi acordată consolidării capacităților instituționale ale autorităților de profil,intensificării conlucrării acestora cu autoritățile publice locale și mențineriiunui dialog activ cu mediul de afaceri.

Direcţia comunicare şi protocol a Guvernului RM

Socialmai mult
22.05.18 - 18:28
22.05.18 - 18:27
22.05.18 - 18:25
22.05.18 - 15:11
22.05.18 - 15:09
22.05.18 - 13:01
21.05.18 - 17:55
21.05.18 - 17:54
21.05.18 - 17:52
21.05.18 - 16:25
21.05.18 - 11:43
20.05.18 - 12:57
20.05.18 - 12:55
18.05.18 - 19:21
18.05.18 - 19:18
18.05.18 - 18:53
18.05.18 - 15:49
18.05.18 - 15:48
18.05.18 - 15:47
18.05.18 - 14:16